Skip to main content

Pensioenen en zware beroepen - De ACOD wil breed, diepgaand en serieus overleg

De ACOD is tevreden over het duidelijk signaal dat ze met haar stakingsdag van dinsdag 27 februari 2018 gaf aan de regering Michel omtrent het pensioenbeleid en het dossier ‘zware beroepen’. We bedanken al onze leden die zich massaal – en zonder steun van de andere vakbonden – ingezet hebben om te protesteren tegen de pensioenplannen van minister Bacquelaine en de regering Michel.

De ACOD wacht nu op een concreet initiatief van de minister van Pensioenen om serieus en transparant overleg op te starten rond de problematiek van de ‘zware beroepen’. De tijd dringt immers. Zo niet dreigen vele personeelsleden in openbare diensten begin volgend jaar aan te kijken tegen een langere loopbaan voor minder pensioen en zonder verzachtende maatregelen voor een ‘zwaar beroep’.

De ACOD hoopt dat bij de minister van Pensioenen en de regering de wil bestaat om een diepgaande discussie aan te gaan, waarbij het belang van het personeel in de openbare diensten centraal staat – zowel dat van de statutairen als de contractuelen. Het is trouwens opmerkelijk dat de minister van Pensioenen tot nu toe onze opmerkingen betreffende zijn wetsontwerp nooit in twijfel trok, maar vorige dinsdag toch sprak van een ‘politieke staking’. Dat bewijst nog maar eens dat we gelijk hadden in actie te komen.

Concreet eist de ACOD dat de regering:

- een objectieve analyse maakt van wat als ‘zwaar beroep’ in aanmerking kan komen op basis van de vier criteria;

- een financieringsenveloppe voorziet op basis van de noden van de werknemers en hun loopbanen en niet op basis van budgettaire dogma’s (lees: besparingen);

- een brede en progressieve visie op het arbeidsmarktbeleid ontwikkelt, waarbij aandacht is voor werkbaar werk in het kader van langer werken en met respect voor ‘zware beroepen’.

De ACOD stelt zich alvast kritisch maar constructief op de discussie aan te gaan. We behouden ons verzet tegen de plannen zoals die momenteel bestaan en zullen, nu het dossier haar laatste fase ingaat, niet aarzelen om opnieuw tot actie over te gaan indien de minister van Pensioenen en de regering Michel de pensioenen verder blijven uithollen. De bal ligt nu in hun kamp.

Met kameraadschappelijke groeten

Io Gino Hoppe
Algemeen secretaris

Vragen?

Contacteer ons met uw vragen of opmerkingen,
wij zijn er voor u!