Skip to main content

De ACOD - overheidsdiensten behartigt als vakbond prioritair de collectieve en individuele belangen van de werknemers in de publieke sector.

De Algemene Centrale der Openbare Diensten (ACOD) werd opgericht op 19 augustus 1945 door het samensmelten van de verschillende socialistische overheidsvakbonden. De structuur van onze organisatie evolueerde doorheen de jaren samen met de Belgische federale staatstructuur en is dus erg uitgebreid.
Onder de federale koepel van de ACOD vallen drie intergewestelijken:
 • De Vlaamse Inter-gewestelijke (VLIG)
 • De Waalse Intergewestelijke (IRW)
 • De Brusselse Intergewestelijke (Regio Brussel)
Aangezien in Brussel ook Vlamingen wonen, behoren onze Vlaamse leden daar voor bepaalde materies – samen met de Vlamingen van de VLIG – tot wat we simpelweg de ACOD noemen. De VLIG overkoepelt vijf Vlaamse gewesten: Antwerpen-Kempen-Mechelen, Limburg, Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen.
Naast de bovenstaande (inter)gewestelijke opdeling, bestaat er ook één volgens sectoren. Op dit moment telt de ACOD negen sectoren: Post, Spoor, Onderwijs, Lokale en Regionale Besturen (LRB), Tram Bus Metro (TBM), Cultuur, Telecom, Gazelco en Overheidsdiensten (vroeger ministeries en parastatalen).
Elke sector is zelfstandig wat betreft zijn intern beheer en de behartiging van de beroepsbelangen van zijn leden. Elke sector bepaalt ook zelf zijn organisatorische structuur, voor zover de statuten van de (federale) ACOD worden gerespecteerd. Een ACOD-lid behoort altijd tot een gewest en een sector.

Meer dan 100.000 leden raadplegen over syndicale thema’s is vaak praktisch niet haalbaar. Daarom heeft de ACOD een getrapte democratische vertegenwoordiging. Er zijn verschillende beslissingsniveaus: afdelingen, gewestelijke besturen, sectorcomités, bureaus, secretariaten en een Algemeen Secretariaat. Al deze instanties werken met vertegenwoordigers: militanten, afgevaardigden, secretarissen, voorzitters. Zij worden democratisch verkozen op ledenvergaderingen. Aan het hoofd van de ACOD staat het algemeen secretariaat, dat het dagelijks beheer waarneemt.

Missie en Visie

wij informeren onze leden

 • over hun arbeidsomstandigheden, over evaluaties
 • over hun rechten
 • over de veiligheid en de hygiëne op het werk

wij geven raad

 • wanneer er examens in het vooruitzicht zijn
 • wanneer er nieuwe jobs zijn
 • wanneer u uw sociale dienst of gezondheidsdienst wil contacteren

wij verdedigen u

 • wanneer u geconfronteerd wordt met een disciplinaire maatregel
 • wanneer u niet tevreden bent met uw evaluatie
 • wanneer u het slachtoffer bent van een onrechtvaardige procedure

ACOD-Overheidsdiensten, uw woordvoerder

De ACOD is aanwezig als woordvoerder en verdediger in alle overheidsdiensten. Dat beperkt zich niet tot het werk in de strikte zin. Alles wat de kwaliteit van het leven van zijn leden beïnvloedt, belangt de ACOD aan. Twee vormen van dialoog tussen de overheid en de vakbonden van het overheidspersoneel zijn bij wet vastgelegd: de onderhandeling en het overleg.

De onderhandeling is een grondige bespreking tussen de overheid en de representatieve vakbonden, waarvan het resultaat in een protocol wordt vastgelegd. Een protocol heeft de waarde van een politieke verbintenis: de onderhandelaars zijn moreel maar niet juridisch aan de inhoud eraan gebonden. Ook een protocol van niet-akkoord is mogelijk; dat vermeldt de verschillende standpunten, maar het belet de overheid niet haar plannen uit te voeren.

Onderhandelingen zijn wettelijk verplicht voor belangrijke en globale problemen: Het vastleggen van de rondregels m.b.t. het administratief statuut (met inbegrip van vakantie- en verlofregeling), de bezoldigingsregeling, de pensioenregeling, de betrekkingen met de vakbonden, de organisatie van de sociale diensten. Algemene maatregelen en richtlijnen m.b.t. het personeelskader of arbeidsduur en organisatie van het werk.

Het overleg is wettelijk voorgeschreven; het resulteert in een met redenen omkleed advies. Overleg moet plaatsvinden over problemen die minder belangrijk en meer concreet zijn dan de onderwerpen waarover onderhandeld moet worden: beslissingen om het personeelskader vast te leggen, problemen rond veiligheid en gezondheid, verbetering van de menselijke relaties, verhoging van het rendement, concrete maatregelen over de arbeidsduur of de organisatie van het werk.
Maar de ACOD is niet alleen geïnteresseerd in materiële ontplooiing. Hij ijvert ook voor de belangen van zijn leden in de ruimste zin. Geleid door de principes van solidariteit, gelijke kansen voor iedereen en niet-uitsluiting.

Enkele voorbeelden:
 • Herverdeling van de beschikbare arbeid en strijd tegen de werkloosheid
 • Het bekampen van sociale uitsluiting en armoede
 • Betaalbaar onderwijs van goede kwaliteit voor iedereen
 • Toegang voor iedereen tot rechtvaardige en menselijke rechtspraak
 • Gelijkheid tussen man en vrouw
 • Voor een sociaal Europa
 • Respect voor de mensen- en vakbondsrechten overal ter wereld
 • Voor een leefbaar milieu
 • Tegen onverdraagzaamheid en racisme