Skip to main content
 

FEDERALE ZORGPREMIE IS LEUK EXTRAATJE MAAR GEEN OPLOSSING

 

a8f8b860-6e5e-494b-b680-ddd42ea6ab88.png

BBTKABVVACOD

 

Federale zorgpremie is leuk extraatje maar geen oplossing


Een eenmalige federale zorgpremie van € 300 is misschien leuk maar niet meer dan een zeer kleine stap. De sector heeft nood aan structurele maatregelen en duurzame oplossingen. De BBTK en ACOD voeren hier al jaren actie voor. De lonen van het personeel in de zorg liggen 20% lager dan het gemiddelde Belgische loon. De BBTK en ACOD willen eerder structureel betere lonen die op hun beurt bijdragen aan de sociale zekerheid. Een premie om op café te gaan zal de situatie van het personeel niet verbeteren.
 
Regionalisering leidt tot discriminatie
Uiteraard is deze consumptiepremie beter dan niets. Maar het is niet wat de BBTK of het ACOD gevraagd hebben, namelijk een herwaardering van de sector en het zorgberoep.

Eergisteren is hetzelfde voorstel bovendien weggestemd op Vlaams niveau. Dat wil dus zeggen dat enkel het federaal zorgpersoneel (voornamelijk de ziekenhuizen) hier recht op heeft. Wat met de 127.000 werknemers van de woonzorgcentra of de thuiszorg? Ook zij zijn hard getroffen door de coronacrisis en ook zij vragen al jaren om betere loon – en arbeidsvoorwaarden. Applaudisseerden we ook niet voor hen? Zijn we al vergeten hoe hard zij hebben moeten werken zonder de nodige beschermingsmiddelen omdat de Vlaamse minister tekort schoot?

Extraatjes zoals een consumptiepremie uitdelen aan bepaalde werknemers en niet aan anderen is ronduit discriminerend. Het zorgpersoneel van de geregionaliseerde sectoren is even waardevol als het personeel van de federale sectoren. Het is dankzij beiden dat we deze crisis zijn doorgekomen. Deze premie bewijst nogmaals de absurditeit van de regionalisering van de gezondheidszorg.

Sinds de actieweek van de BBTK voor een Zorgpact waarin we pleiten voor meer handen op de werkvloer, beter loon– en arbeidsvoorwaarden en meer vorming en opleiding, zijn de gesprekken met de federale regering op gang gekomen en is er de wil om snel richting een sociaal akkoord te gaan. Met de Vlaamse regering verloopt dit moeizaam. De gesprekken zijn, ondanks aandringen van de vakbonden, nog steeds niet opgestart.

Zo stelt federaal secretaris van de BBTK Johan Van Eeghem: “Niemand heeft baat bij een verdere regionalisering. Integendeel: een herfederalisering is aan de orde. Op federaal niveau worden er tenminste stappen gezet om de zorg te herwaarderen. Ook al gaat het om een minieme stap zoals een coronapremie. Al het zorgpersoneel verdient beter.”.

b467477f-493a-490d-a9f4-972d304d9d02.png

 

Herziening omzendbrief PTOW-thuiswerken

Minister Somers kondigt een herziening aan van de omzendbrief (plaats- en tijdsonafhankelijk werken) PTOW - thuiswerken. 

Thuis werken zou de norm worden voor het Vlaams overheidspersoneel.

Met ACOD Overheidsdiensten hadden we reeds aangegeven om de evaluatie en aanpassing te bespreken op het Sectorcomite XVIII. Fijn dat de minister ons nu tegemoet komt.

Graag vatten we spoedig de bespreking en overleg aan op het Sectorcomite/HOC.

We willen een maximale uniforme regeling voor het personeel met de nodige middelen, welzijnsbescherming en verantwoordelijkheden.

Chris Moortgat - Jan Van Wesemael

Algemeen secretarissen
ACOD Overheidsdiensten

Regeling voor het corona-ouderschapsverlof

In opvolging van de bespreking op 11/5 en 25/5 in het Sectorcomité XVIII en na advies van de Raad van State heeft de Vlaamse regering op 29/5 de regeling voor het corona-ouderschapsverlof in het VPS definitief goedgekeurd.

De regeling werd nog beperkt aangepast mbt de volgende 3 punten, waarvan het 1ste  punt een expliciete vraag was van de vakorganisaties tijdens de onderhandelingen over dit BVR:

  1. Naast ouderschapsverlof, verlof voor deeltijdse prestaties en deeltijdse prestaties wegens chronische ziekte of handicap is het nu ook mogelijk om (mits akkoord van de lijnmanager) een lopend medisch bijstandsverlof, palliatief verlof of zorgkrediet om te zetten naar corona-ouderschapsverlof.  Als de lijnmanager hiermee instemt en het arbeidsregime hetzelfde blijft, is het bovendien mogelijk om deze verloven met terugwerkende kracht tot 1 mei 2020 om te zetten naar corona-ouderschapsverlof.
  2. Het verlof dat een personeelslid omzette naar corona-ouderschapsverlof kan het personeelslid op een later moment opnemen.  Dit is ook mogelijk als het resterende gedeelte minder bedraagt dan de minima voorzien in het VPS
  3. Afstemming op de definitieve federalen regelgeving rond corona-ouderschapsverlof voor de termen 'pleegkind' en 'gehandicapt kind'

Meer informatie over het corona-ouderschapsverlof in zijn geheel is te raadplegen onder de volgende link

https://overheid.vlaanderen.be/personeel/coronavirus-informatie-personeel/corona-ouderschapsverlof

 

Vragen?

Contacteer ons met uw vragen of opmerkingen,
wij zijn er voor u!