Skip to main content

Invoering functieclassificatie: stand van zaken - juli ‘17

De begeleidingscommissie functieclassificatie (samengesteld uit leden van de drie representatieve vakbonden en deskundigen van de Diensten van de VO) behandelt aan functieclassificatie gerelateerde problematieken en formuleert zowel adviezen als voorstellen van oplossing. Situaties die leiden tot een aanpassing van de functiematrix of de beroepsprocedure vereisen steeds een consensusadvies.

 

Op 5 juli jl. is deze begeleidingscommissie een eerste keer samengeroepen om een door AgO geformuleerd voorstel tot wijziging van o.m. de wegingsmethode, de functiematrix en de beroepsprocedure te bespreken. Dit voorstel was het resultaat van een “optimalisatietraject” dat al een hele weg had afgelegd en op 19/01/17 werd goedgekeurd door het Voorzitterscollege.

Tijdens het overleg op 05/07/17 bleek dat er nog geen consensusadvies mogelijk was: de vakorganisaties konden zich niet vinden in de voorgestelde wijzigingen aan de beroepsprocedure (o.m. inperking van de interne beroepsmogelijkheid). Ook ontbrak het ons aan voldoende achtergrondinformatie over het hoe en waarom van de wijzigingen aan wegingsmethode en functiematrix. Op onze vraag wordt er daarom begin september een extra toelichting gegeven voor de leden van de begeleidingscommissie. Bedoeling was om het wijzigingsvoorstel een tweede keer in de begeleidingscommissie te bespreken in de loop van september.

Toch heeft de Vlaamse Regering op 14 juli, ondanks het ontbreken van een consensusadvies van de begeleidingscommissie, beslist om het Vlaams Personeelsstatuut (VPS) principieel te wijzigen rond het optimalisatietraject functieclassificatie en wil ze de onderhandeling op het sectorcomité XVIII opstarten in september.

Dit is totaal ongepast en een aanfluiting van het sociaal overleg.

ACOD-overheidsdiensten wil eerst een globaal consensusadvies bereiken na verdere toelichting en verdere constructieve bespreking in de begeleidingscommissie vooraleer er sprake kan zijn van onderhandeling en bekrachtiging op het sectorcomité XVIII. Wij zullen dan ook fors reageren indien de geijkte onderhandelingsprocedure niet nageleefd wordt.