Skip to main content

Gevraagd: een volwaardig personeelsplan voor Syntra Vlaanderen

De voorbije twee jaren zat Syntra Vlaanderen, wegens het ontbreken van de durf om beslissingen te nemen vanuit de directie, in een impasse die de entiteit verlamde.

 

Plotsklaps kwam er in juni vorig jaar een totale ommezwaai waarbij geen rekening werd gehouden met het sociaal overleg. Er werd een overgangsfase en transitie naar een vernieuwde entiteit opgestart met als speciale opdracht het duaal leren.

Zonder overleg met de vakbonden en zonder personeelsplan (PEP) werden personeelsleden verschoven, kwamen er dienstaanwijzingen, schakelde men een prive-bureau in voor de begeleiding/selectie, enz... Onder luid protest van de vakbonden en de druk van een grote personeelsvergadering werd de directie gedwongen om rond de tafel te gaan zitten en sociaal overleg op te starten. Na een tijdje schakelden we als vakbonden een versnelling hoger en zetten we ook in op informeel overleg met het kabinet om de druk te verhogen. Dat resulteerde in beperkte bijsturingen. Het was echter duidelijk dat de directie blijkbaar geen zin had om een echt personeelsplan op te stellen zoals bepaald in het Vlaams PersoneelsStatuut (VPS). Een volwaardig personeelsplan is een verplichting voor elke entiteit, waarbij men dient aan te geven welke niveaus, graden en functies er zijn. Tevens dienen het aantal statutaire en contractuele functies bepaald te worden en de bevorderingsmogelijkheden. Op basis van zo'n personeelsplan kan men dan de hele transitie op een open en correcte manier invullen. Als vakbonden willen wij een correcte invulling van de functies, een aantal statutariseringen, een verlenging van de mandaatregeling, enz...Maar men presenteerde steeds losse flodders die geen garantie inhouden voor het gros van het personeel.

Onder forse druk en de dreiging van verdere zware stappen vanuit de vakbonden kwam er nu begin juni toch een eerste aanzet van een PEP.

Op het EOC Syntra Vlaanderen van 29 mei 2017 stelden we als vakbonden immers een ultimatum en vroegen een antwoord op 3 eisen.

We ontvingen een eerste ernstige aanzet voor een personeelsplan to be, jammer genoeg na meer dan 1 jaar wachten.

Op de 2 andere fundamentele vragen namelijk  de statutariseringen en een verlenging van de mandaatregeling voor 3 jaar kregen we geen antwoord.

We betreuren sterk dat de directie eenzijdig en zonder akkoord van de vakbonden verder gaat met een procedure van dienstaanwijzingen, ondanks de slechte ervaring, wat ons betreft,  met een vracht van dienstaanwijzingen zoals vorig jaar.

Bovendien stellen wij, bij een eerste lezing, vast dat bepaalde groepen personeelsleden opgenomen zijn in het personeelsplan en er dus eigenlijk gestart kan worden om die volgens de juiste procedure te selecteren en aan te stellen.

In het belang van alle personeelsleden en de entiteit moet aan deze onwil van de directie om tot een echte oplossing te komen een einde komen.

Daarom gaan we als vakbonden dan ook eerst onze achterban raadplegen en zullen we ons  beraden over de verder te nemen stappen.

Chris Moortgat