Skip to main content

Heibel in keukens Arenberg en Ferraris

Door de aanhoudende besparingen (zo wel op koppen, als op middelen) van de laatste jaren is er al een ganse tijd een gestage afbouw bezig van de personeelsbezettingen in de diverse keukens. Hier bovenop was er dan nog eens de uitbreiding en vernieuwing van het aanbod (o.a. opening koffiebars met bovendien ruimere openingsuren, nieuw broodjesassortiment, pastabar, grillbar, …).

 

Op zich zijn wij zeker niet tegen het vernieuwde aanbod. Integendeel, wij vinden het belangrijk om de personeelsleden steeds een mooi en gevarieerd aanbod te kunnen blijven aanbieden en vooral in eigen beheer. Alleen is het voor ACOD van groot belang dat er steeds en overal voldoende personeel op de werkvloer aanwezig blijft om alles op een voor het cateringpersoneel werkbare en veilige manier gedaan te krijgen. Deze stijgende werkdruk werd reeds meermaals door ons op het EOC aangekaart. Ook al kunnen we niet ontkennen dat de directie soms ook wel inspanningen levert om personeel dat weg gaat te vervangen. Toch stellen we vast dat de afbouw van de personeelsaantallen in de keukens helaas nog niet volledig gestopt is en dit ook zijn gevolgen heeft voor de werkdruk. Vooral wordt het hoe langer hoe moeilijker om piekperiodes en afwezigheden wegens ziekte en zelfs vakantie op te vangen.

Recent werd er dan ook nog eens beslist om het personeel van de keukens Arenberg en Ferraris samen te voegen tot 1 team, omdat dit zogezegd zorgt voor een meer efficiënte inzet van personeelsleden in beide (kleine) keukens + een aanpassing van het aanbod in beide restaurants. Dit was voor de betrokken personeelsleden de gekende druppel... Wij hebben het ongenoegen van het personeel over de geplande wijzigingen eerst via het EOC aangekaart, maar helaas was er in eerste instantie weinig bereidheid vanuit de directie om terug te komen op genomen beslissingen. Na onze terugkoppeling aan het personeel over de stand van zaken in beide keukens, wenste het personeel integraal het werk neer te leggen. Hierop heeft ACOD Overheidsdiensten met ondersteuning van VSOA onverwijld een stakingsaanzegging gedaan ingaande vanaf maandag 22 mei.

Kort daarna is er op vraag van de directie een vraag tot een bemiddelingsvergadering met opschorting van de staking gekomen. Wij hebben hierover uitgebreid teruggekoppeld naar de mensen op de werkvloer, die uiteindelijk na een lange en hevige discussie (wat nog maar eens aantoont dat het de mensen echt heel erg hoog zit) het overleg toch eerst nog een kans wensten te geven.

Op maandag 29 mei is het bewuste bemiddelingsgesprek kunnen doorgaan in een toch vrij constructieve sfeer, waar er gelukkig toch ook meer inschikkelijkheid was vanuit de directie. Hieronder een korte weergave van de belangrijkste aspecten die aan bod kwamen:

  • Als vakbond zijn wij vanzelfsprekend voorstander van het in eigen beheer houden van de cateringsopdracht. Dit zowel in het belang van de personeelsleden, als de klanten. Gelukkig heeft de directie ons andermaal bevestigd, dat dit wat hen betreft ook zo is, maar dat er wel andere krachten zijn, die hier soms anders over denken …;
  • Wat het aanbod in beide restaurants betreft wil de directie meer inzetten op een aanbod met vooral een koffiebar met uitgebreid broodjesaanbod en voorverpakte slaatjes, zonder nog warme snacks. Hier hebben wij kunnen bekomen, dat het aanbod van warme snacks in ieder geval niet volledig zal verdwijnen, maar dat er in de plaats van de warme snacks met de turbo chef oven (waar er inderdaad klachten over waren van zo wel de personeelsleden uit de keuken zelf, als andere personeelsleden over geur/rookhinder wegens onvoldoende afzuigmogelijkheden) andere warme snacks komen zoals panini’s en croques. Wat de zelfgemaakte koude schotels betreffen, hebben we kunnen bekomen, dat er minstens een overgangsperiode komt van een aantal maanden, waarin de verse zelfgemaakte koude schotels zullen aangeboden worden, naast het voorverpakt assortiment en er achteraf een evaluatie komt of er voldoende afname is van de zelfgemaakte schotels om ze te kunnen blijven aan bieden;
  • Tevens hebben we ook kunnen bekomen dat er in de toekomst meer inspraak van het personeel zal zijn bij de hertekening van de keukens/restaurants;
  • Wat de ruimere openingsuren en de samenvoeging van de twee keukens betreft, zal het verplaatsen van personeel van de ene naar de andere keuken tot een absoluut strikt minimum beperkt worden en wordt er ook volledige vrijwilligheid gegarandeerd in het al dan niet instappen in een contract met latere uren. Voor het invullen van de latere openingsuren zal er in de eerste plaats gebruik gemaakt worden van de personeelsleden, die geworven zijn met een later uren-contract, in tweede instantie zal er naar vrijwillige instappers gezocht worden of als dit niet lukt zal er ook de mogelijkheid zijn om het via een beurtrol in te vullen. Indien er echt geen kandidaten gevonden worden, zal er desnoods extra personeel geworven, worden, maar dan zou het wel kunnen dat er iemand van keuken dient te veranderen, maar dan wel met behoud van zijn urenpakket en met zekerheid van tewerkstelling in een Brusselse keuken.

Dit is een goed resultaat waar de personeelsleden op de werkvloer zullen kunnen mee leven. Vanzelfsprekend zullen we de aanpak van de directie alert blijven opvolgen alsook de manier waarop dit verder gaat worden uitgewerkt. In het najaar komt er een evaluatie. We rekenen dan ook op de medewerking van de personeelsleden maar vooral ook van de klanten, om de komende maanden te zorgen voor een voldoende omzet van zelfgemaakte koude schotels en van warme snacks (waar naar wij uit de contacten vernemen toch nog steeds vraag naar is). Op deze manier kan dit aanbod blijvend worden aangeboden en zal de evaluatie ons gelijk bevestigen.

Jan Van Wesemael, Sylvia l’Homme & Jurgen Van Lysebetten