Skip to main content

Inschalingen zesde staatshervorming: herbeginnen?

ACOD heeft vernomen dat er meer dan waarschijnlijk opnieuw zal moeten onderhandeld worden over de verloning van diegenen die zijn overgekomen via de zesde staatshervorming.

We stelden de vraag aan de voorzitter van het sectorcomité, om dit te bespreken op de volgende vergadering op 5 maart. Hierbij onze concrete vraag:  

ACOD heeft de arresten ontvangen van de Raad van State in twee dossiers ingediend bij de Raad van State.

De bepalingen die werden bestreden door ons voor de Raad van State waren de volgende:

-   artikel 9 van ‘het Besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2015 tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, in het raam van de overheveling vanaf 1 januari 2015 van personeelsleden van de      federale overheid naar de Vlaamse overheid naar aanleiding van een staatshervorming’ in de mate dat daarmee een nieuw artikel VII 190 in het Vlaamse Personeelsstatuut van 13 januari 2006 wordt ingevoegd,

-    en van bijlage 1 bij ‘het Besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2015 tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, in het raam van de overheveling vanaf 1 januari 2015 van personeelsleden van de federale overheid naar de Vlaamse overheid naar aanleiding van een staatshervorming’,  zijnde de bijlage 14 waarnaar wordt verwezen in het via artikel 9 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2015 ingevoegde artikel VII 190 in het Vlaamse personeelsstatuut van 13 januari 2006. 

Deze bepaling en bijlage regelden de inschaling. 

Daar de Raad van State de bestreden bepalingen reeds vernietigd heeft in een ander arrest van dezelfde datum, met name 5 februari 2018, met arrestnummer 240.654, zijn onze zaken zonder voorwerp geworden. 

Daar we zelf geen partij zijn in de zaak met arrestnummer 240.654 beschikken we zelf nog niet over dit vernietigingsarrest.  Het staat ook nog niet online op de site van de Raad van State.  Ik vermoed dat dit wel binnenkort op de site zal verschijnen.  

We weten ook nog niet maar vermoeden dat er ook nog andere bepalingen werden vernietigd van het VPS. Blijkbaar hebben de collega’s van ACV en VSOA ook dossiers ingediend waarover een uitspraak bestaat. 

Daarom wil ACOD weten wanneer we de onderhandelingen hervatten en over welke bepalingen behalve artikel 9 het gaat.