Skip to main content

De Watergroep sluit een positieve cao 2017-2018

Op 10 januari 2018 werd het protocolakkoord op het TOC ondertekend, dit was mogelijk door het constructieve overleg tussen patronaat en vakorganisaties. 

Voor de uitvoering van de CAO werd een budget van 1.111.306 euro uitgetrokken of 1,1% van de loonmassa.

De Watergroep onderschrijft het belang van het behoud van het openbaar karakter van de organisatie en zal dit standpunt verdedigen ten aanzien van de Vlaamse regering en het Vlaams Parlement en alle beleidsmakers. Het beleid betreffende de statutarisering van permanente functies wordt bevestigd conform de bepalingen van toepassing binnen de Watergroep.

1) Maatregelen betreffende koopkracht (kwantitatieve maatregelen)

 • Verhoging eindejaarstoelage

Het bedrag van de eindejaarstoelage wordt verhoogd door het optrekken van het percentage van deze eindejaarstoelage van 74% naar 77 %. De Watergroep gaat verder in de uitbouw van de eindejaarstoelage tot een volwaardige 13° maand. Deze verhoging wordt toegepast op de eindejaarstoelage voor het jaar 2017.

 • 2de pensioenpijler

Er wordt aan alle personeelsleden een 2de pensioenpijler of groepsverzekering toegekend zowel statutair als contractueel personeel. Deze 2de pijler wordt gefinancierd door de werkgever door middel van een procentuele bijdrage van 1% op het basisloon van de medewerker.

Deze afspraak gaat in op 1 januari 2017.

 • Mobiliteitsmaatregelen
  • 1° Fietsvergoeding

De fietsvergoeding wordt opgetrokken tot het maximaal fiscaal vrijgesteld bedrag van

0,23€/km vanaf 1 januari 2017. Dit bedrag evolueert automatisch mee met het

maximaal vrijgestelde bedrag.

Ook wordt de vereiste van 80% gefietste dagen per maand afgeschaft.

  • 2° Dienstfietsen

Er zullen dienstfietsen, voor het maken van dienstverplaatsingen, ter beschikking gesteld worden

  • 3° Kwaliteitsvolle en voldoende fietsenstallingen en fietsinfrastructuur

De fietsenstallingen en voorzieningen zullen verbeterd en aangepast worden

  • 4° Carpool

Dit houdt de aansluiting in bij een online platform of zelf een platform creëren.

  • 5° Thuiskomstgarantie

Via een regeling van thuiskomstgarantie wordt er gezorgd voor een alternatief

vervoermiddel indien men door onvoorziene omstandigheden niet thuis geraakt.

  • 6° Stimulering gebruik openbaar vervoer

Het gebruik van het openbaar vervoer kan gestimuleerd worden door de combinatie met andere vergoedingen toe te laten:

- Combinatie van het openbaar vervoer en fietsvergoeding: voor korte trajecten wordt de mogelijkheid om een jaar of halfjaar abonnement bus/tram te nemen en toch bepaalde dagen te fietsen en daar fietsvergoeding voor krijgen. Hierbij wordt ook het gebruik van de meest voordelige tariefformules gestimuleerd.

- Combinatie van het gebruik van het openbaar vervoer met een dienst- of functievoertuig. Dit geeft lagere uitgaven in verbruik en onderhoud van de bedrijfswagen. Hierbij wordt ook het gebruik van de meest voordelige tariefformules gestimuleerd.

- terugbetaling van de kostprijs van de betaalparkings aan het station, hetzij private parkings hetzij parkings uitgebaat door de NMBS. Het parkeerabonnement is gekoppeld aan het treinabonnement. Deze regeling geldt niet voor functievoertuigen.

  • 7° Optimalisatie werkplaats standplaats

Dit is in overleg met de werknemer en houdt geen “herplaatsing” in.

  • 8° Planning vergaderingen/opleidingen

Bij de keuze van de locatie, rekening wordt rekening gehouden met de herkomst van de deelnemers en wordt er een locatie gekozen is, die goed bereikbaar is met het openbaar vervoer. Bij de inplanning van de lestijden, wordt rekening gehouden met de uurroosters van het openbaar vervoer.

  • 9° Sensibilisatie
  • 10° Moeilijk bereikbare arbeidsplaatsen

De huidige mobiliteitsanalyse zal worden uitgebreid met een screening van alle arbeidsplaatsen, waaronder de SDC’s en de WPC’s, om na te gaan of deze al dan niet beantwoorden aan de criteria voor moeilijk bereikbare arbeidsplaats.

 • Bijkomende verzekering medische kosten

Er zal een verzekering afgesloten worden ter dekking van de medische kosten die niet door de ziekteverzekering en de bestaande hospitalisatieverzekering worden vergoed.

 • Verhoogde vergoeding voor prestaties tijdens de wacht

de nachtvergoeding van 0.31 €/uur naar 1 €/uur op te trekken;

deze vergoeding te indexeren naar analogie met de nachtvergoeding voor occasioneel nachtwerk.

Deze maatregel krijgt uitwerking in 2017

 • Aansluiting bij systeem van groepsaankopen
 • Verhoogde vergoeding uitblijven ongevallen

De bedragen van de premie worden verhoogd met 10 % op het huidig bedrag. Dit wordt toegepast met ingang op 2017.

Kosten eigen aan de werkgever (niet ten laste van de budgettaire enveloppe)

 • Herziening regeling internetvergoeding

De proratering in functie van deeltijdse prestaties wordt, zo de fiscale administratie ermee akkoord gaat, met ingang van 2017 afgeschaft.

 • Stimulering en ondersteuning digitalisering van de werkorganisatie

Voor alle medewerkers van De Watergroep wordt een smartphone voorzien, inclusief een simkaart met databundel zodat iedereen vanop elke locatie zijn email kan raadplegen en gebruiken. Er wordt de keuze gelaten tussen: gebruik van een toestel van De Watergroep of

Een forfaitaire smartphone vergoeding van 100€/jaar die het gebruik van de eigen smartphone voor beroepsdoeleinden afdekt.

 • Aanpassing e-policy

 

2) Kwalitatieve maatregelen

-      Arbeidstijdregeling

 • Voor alle medewerkers: integratie in het jaarlijks verlof van: 1 dag Barbara, 1 dag ter vervanging van het huidig sociaal verlof en 1 dag voor 15 november en het behoud van de anciënniteitstoeslagen
  Voor medewerkers met vast en glijdend uurrooster: Maandelijkse opbouw van maximaal 2 d. per maand en opname recuperatieverlof in functie van opbouw met maximum van 2 d. per maand
  voor mobiele medewerkers en medewerkers niveau K: Forfaitaire toekenning van uren door uitbreiding verlof van 26,5 d. tot 34 dagen
  Toekenning verplaatste feestdagen bij deeltijdse prestaties: De proratering van verplaatste feestdagen wordt afgeschaft. Deze maatregel wordt ingevoerd met ingang van 2017.
  Berekeningswijze vakantieverlof bij deeltijdse prestaties: de proratering voor de berekening van het vakantieverlof blijft behouden, zonder afronding naar de hogere eenheid.
  Omstandigheidsverlof: uitbreiding van het verlof naar aanleiding van de bevalling van de echtgenote/samenwonende partner van het personeelslid naar 10 dagen.
  Dienstvrijstellingen: Er is een aanpassing in het reglement betreffende de dienstvrijstellingen bvb. Voor doktersbezoek tijdens de diensturen
  Federale bepalingen inzake loopbaanonderbreking: opname van de loopbaanonderbreking met 20% wordt mogelijk.
  telewerk: De Watergroep wil telewerk bevorderen, om zo bij te dragen aan een duurzame mobiliteit en een betere combinatie werk-gezin. Daarbij gaat de nodige aandacht naar de stijl van leidinggeven en de cultuurverandering die hiermee gepaard gaat. De bestaande regeling rond structureel en occasioneel telewerk wordt als volgt herzien:
  Structureel telewerk:
  Medewerkers kunnen op vrijwillige basis in dit systeem stappen. Structureel telewerk betekent het volgende:
  • Je werkt minimaal 4 dagen per maand thuis (bijvoorbeeld op een vaste weekdag). Je moet wel nog minimaal 2 dagen per week op kantoor werken.
  • Je ontvangt een kantoorvergoeding van 20 euro per maand.
  • De vereiste prestaties bedragen 7 uur 24 min. per dag zonder opbouw van inhaalrust of recuperatieverlof. Wie structureel telewerkt, stap af van tijdsregistratie via de prikklok en krijgt een basissaldo van 34 dagen verlof.

Occasioneel telewerk:
In overleg met jouw leidinggevende kan je ook kiezen voor occasioneel telewerk:

 • Je werkt maximum 4 dagen per maand thuis of in een satellietkantoor, maar niet volgens een structureel patroon.
 • Omwille van het beperkte aantal telewerkdagen wordt geen kantoorvergoeding betaald.
 • Occasioneel telewerk kan je combineren met tijdsregistratie via de prikklok. Op dagen dat je ‘prikt’, is opbouw van recuperatieverlof en inhaalrust mogelijk.

In beide systemen is een halve dag telewerk mogelijk.
Telewerk in situaties van overmacht (bv. bij treinstaking) wordt niet meegeteld in het maximum aantal dagen voor occasioneel telewerk.

Zorgkrediet en compenserende maatregelen: Het zorgkrediet komt in de plaats van de federale regeling voor loopbaanonderbreking voor niet-thematische verloven. Voor De Watergroep betekent dit in de praktijk dat bij deeltijds werken boven de 50 jaar het huidige systeem van loonbonus behouden blijft. Vanaf 55 jaar worden deeltijdse prestaties gelijkgesteld met dienstactiviteit.

Langer werken en uitloopbanen: Binnen het streven naar werkbaar werk gaat onder meer aandacht naar aangepaste loopbaanpaden en uitloopbanen. Langdurig zieken kunnen bij het hernemen deeltijds ziekteverlof opnemen. Dit is ter uitbreiding van het huidige systeem van deeltijds werken omwille van ziekte. Andere maatregelen binnen dit thema zijn: interne mobiliteit stimuleren, de mutatieregeling herwerken en het opleidingsaanbod afstemmen op de oudere werknemer.

Principes van outsourcing: Bij de uitbesteding van taken zal een business case opgemaakt worden met een kosten/batenanalyse.

Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met de kerntaken van De Watergroep.

Al bij al een mooie cao in moeilijke tijden!