Skip to main content

Studiedag met Professor Dr. Hendrik Vos: hoe gaat het met Europa

 

Op 9 oktober richtte de sector Overheidsdiensten een derde studiedag in. Ditmaal ging het over de instelling Europa, de gastspreker was niemand minder dan professor dokter Hendrik Vos, hoogleraar verbonden aan de vakgroep Politieke Wetenschappen van de Universiteit Gent.

 

Uiteraard kregen we vooraf nogmaals maar zeer duidelijk van onze voorzitster Chris Reniers te horen waarover de reactiedag van 10 oktober gaat, een reactedag die trouwens door de sector Overheidsdiensten voorbeeldig werd opgevolgd!

 

Professor Vos benadrukte het belang van de EU voor de domeinen waar ze voor kunnen instaan.De EU is ontstaan 60 jaar geleden ontstaan uit de Benelux, Frankrijk, Italie en he toenmalige West-Duitsland en meer bepaald met de bevoegdheden van de EGKS, De Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. onmogelijk te maken. Ondertussen zijn de bevoegdheden uitgebreid naar vooral interne markt, milieu, productienormen, landbouw, dierenwelzijn en voedsel. Ook al is de regelgeving uitgebreid en soms complex voor leken, toch is het economisch consensusmodel voor de 26 deelnemende landen interessant. Zo kochten we bv. tot 45 jaar geleden goedkope boter in Nederland, zeer beperkt in hoeveelheid, en als we meer wilden moesten we daar extra taks op betalen. Bovendien dikwijls onder het strenge oog van de douanier. Nu is er 1 Europese markt wat alles veel eenvoudiger maakt.

 

Er zijn echter nog problemen. Zo betalen AB INBEV, BASF, Kinepolis quasi geen belastingen. Toen Europa in oktober 2016 de Belgische staat opdroeg om 700 miljoen Euro belastingen te innen van AB Inbev te innen vond minister Van Overtveldt dat dit niet nodig was. Echter zal het Europees Hof van Justitie blijven eisen dat dit wordt uitgevoerd. Wel heeft Europa er voor gezorgd dat bv. legbatterijen voor kippen zijn verdwenen, hebben ze ervoor gezorgd dat een varken steeds een ander varken moet kunnen zien omdat dit sociale dieren zijn. Ook op milieuvlak wordt vooruitgang geboekt, vooral bij bedrijven. Ook prees professor Vos Jacques Delors voor zijn inzet voor Europa. Dit is de man die er mee voor zorgde dat de Euro werd ingevoerd.

 

We kregen uiteengezet hoie Europa in mekaar zit, bestaande uit een Europese Commissie die wetvoorstellen doet, het Europees Parlement die bestaat uit 751 leden en die deze voorstellen kan amenderen en de Raad van Ministers die bijeenkomt naargelang het onderwerp. Zo komen voor milieuzaken de 28 milieuministers bij mekaar, voor landbouwkwesties de 28 landbouwministers…Er zijn wel lobbygroepen die trachten de besluitvorming te beïnvloeden maar er zijn ook Europese vakbonden die hun rol spelen.Toch blijven een aantal zaken onder de nationale soevereiniteit vallen zoals belastingen, lonen, buitenlandse politiek, strijd tegen terreur, vluchtelingen en asiel. Dit zijn gevoelige onderwerpen, maar we stellen vast dat er veelal gezamenlijk naar oplossingen wordt gezocht. Bijvoorbeeld op vlak van terreur trachten de verschillende geheime diensten gegevens uit te wisselen die mekaar kunnen helpen. Zo kwam Griekenland in zware financiële problemen en werd gezamenlijk gezorgd voor een noodfonds, al was het omdat anders andere landen mee in de problemen zouden geraakt zijn. Echter over de oorlog in Syrië is er geen gemeenschappelijke Europese mening net als over de kwestie Palestijnen Israeliers.

 

De vele vragen en tussenkomsten vanuit het talrijke publiek bewezen de interesse van de 250 aanwezigen die een dankbaar publiek waren. Professor Doktor Hendrik Vos, van harte dank.

 

Op 8 december 2017 is er de volgende studiedag met gastspreker Dirk Barrez, de reportage- en documentairemaker en ook schrijver van 12 boeken. Het onderwerp is Transitie, onze welvaart van morgen. Ook dit zal een interessante, aangename maar leerrijke studiedag worden.

 

Jan Van Wesemael