Skip to main content

BERICHTEN VAN HET FRONT - April 2020

Kameraden,

De maatregelen ter bestrijding van de corona-pandemie maken het onmogelijk om onze regelmatige vergaderingen te houden, zoals we dat gewend zijn. Ook kunnen we bij problemen op de werkvloer niet zomaar te rade gaan bij andere kameraden. Het is waar: er bestaan oplossingen voor dit soort kwesties. Zoals online-meetings of gesprekken via Skype of soortgelijke software. Alleen is dat niet voor iedereen weggelegd. Om daar een klein beetje aan te verhelpen, is deze nieuwsbrief opgezet. Bedoeling is om jullie onder andere mee te geven waar de vrijgestelden zoal mee bezig zijn en/of waarmee ze geconfronteerd worden. Zo hebben jullie niet alleen een inzicht in onze bezigheden. Je kunt er tegelijk hopelijk ook wat van opsteken, voor het geval je soortgelijke vragen en/of moeilijkheden zou tegenkomen. Tegelijk kunnen zo ook meer algemene bedenkingen worden meegegeven. Uiteraard kunnen jullie zelf ook feedback en informatie doorgeven. Graag zelfs! Stuur je berichten naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hou je ondertussen taai, blijf gezond en zorg goed voor jezelf en je naasten!

Kameraadschappelijk, Het team van ACOD Financiën

Bericht van het Front I – De Organisatie van het Sociaal Overleg

De meeste vergaderingen – die voorzien zijn in het kader van de toepassing van het syndicaal statuut bij de FOD Financiën – werden afgelast. Dat was bijvoorbeeld het geval met de werkgroepen (a) over de shiftregeling bij de douane en (b) over de reis- en verblijfsvergoeding.

Toch zijn er enkele vergaderingen kunnen doorgaan, weliswaar in afgeslankte vorm. Afgeslankt, omdat ze verliepen via Skype en met beperkte delegaties vanwege de vakbonden.

Op 17 maart ging er wel nog een ‘fysieke’ vergadering door (eveneens met beperkte delegaties). Die vergadering handelde volledig over de coronacrisis, die toen nog maar net van start ging. Over het resultaat van deze vergadering hebben we eerder al gecommuniceerd. Op 31 maart werd dit overleg voortgezet, deze keer via Skype.

In principe diende ook het hoofd van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW) aan deze vergaderingen deel te nemen. Wat helaas niet het geval was. Dat zal ons er echter niet van weerhouden toch de vele concrete vragen door te spelen naar de overheid toe.

De toestand evolueert dagelijks en het komt er dan ook op aan waakzaam te blijven en tussen te komen wanneer het noodzakelijk is!

Bezorg ons dus zeker jullie klachten, vragen en suggesties!

Bericht van het Front II – De Werkvloer

Voor zo goed als alle diensten van de FOD Financiën geldt dat telewerk voor iedereen de regel is. De bezettingsgraad van de gebouwen van de FOD Financiën is daardoor teruggelopen tot zo’n 2 à 3%. Dat wil echter niet zeggen dat er geen problemen zijn. Hieronder worden enkele van die problemen aangekaart.

 • Wat als je niet genoeg concreet werk hebt – bijvoorbeeld omdat documenten die je moet krijgen van derden (zoals notarissen of boekhouders) – niet meer geleverd worden?

 In dat geval kan je chef je andere taken geven. Ook kan je toekomstige dossiers voorbereiden. Het is ook mogelijk je op te geven als vrijwilliger voor de ‘Federal Special Forces’. Daardoor kan je andere federale overheidsdiensten bijstaan in het uitvoeren van hun taken. Verder staat er een heel scala aan opleidingen via e-learning ter beschikking. Die opleidingen kan je nakijken via Intranet. Vraag zo nodig meer inlichtingen aan je chef.

 • Wat als je thuis niet beschikt over een verbinding met het Internet?

Je kan de logistieke diensten vragen om een smartphone (als je er nog geen hebt). Die smartphone kan je instellen als zogenaamde ‘hotspot’. Op die manier functioneert je smartphone als een modem voor de verbinding met het Internet. De kosten van deze verbinding hangen samen met de kosten voor het gebruik van de smartphone en vallen dus ten laste van de FOD Financiën.

 • Wat als je niet beschikt over een laptop en/of smartphone van de FOD Financiën?

 Je dient een laptop en/of smartphone te vragen aan de logistieke dienst.

 • Wat als je voor je werk fysieke documenten – die dus (nog) niet online beschikbaar zijn – moet raadplegen?

 Het is absoluut NIET toegestaan zelf zomaar fysieke documenten te gaan ophalen of te laten bezorgen! Verwittig in zo’n geval je chef, die ervoor zal instaan dat de desbetreffende documenten je online ter beschikking zullen worden gesteld.

 • Wat als je chef je vraagt om je werkzaamheden op te lijsten en/of te verantwoorden (bijvoorbeeld via ‘time sheets’)?

Dit wordt door het centrale management van de FOD Financiën in principe NIET toegestaan. Datzelfde management dringt er bij de lokale chefs op aan zich soepel op te stellen tegenover hun ondergeschikten. Indien er daarover niettemin toch klachten zijn, bezorg ons die dan zo snel mogelijk! We zullen die klachten dan doorspelen aan het centrale management.

 • Wat als al je taken afgehandeld zijn?

De doelstellingen in het kader van je ontwikkelcirkel bevatten ook opleidingen. Kijk deze na en schrijf je in voor een passende opleiding via e-learning. Je kan daar ook proactief in zijn, bijvoorbeeld als je alle mogelijke opleidingen die voorzien zijn in je doelstellingen reeds hebt gevolgd. Neem in dat geval een kijkje op de website van het Opleidingscentrum van de Federale Overheid (OFO): https://www.ofoifa.belgium.be/nl/nieuws/extra-online-opleidingen

 • Wat als je eerder gekozen hebt voor het stelsel 2 in het kader van de variabele arbeidstijd en nu zogenaamde AV-dagen wil opnemen?

De veralgemening van het telewerk maakt in deze uitzonderlijke crisistijd een einde aan alle regelingen inzake variabele arbeidstijd. Alle voltijdse medewerkers worden geacht per werkdag via telewerk gedurende 7u36 werkzaam te zijn. AV-dagen kunnen nog worden toegestaan, voor diegenen die in de voorwaarden zijn (alle werk gedaan). Ook recuperatiedagen kunnen nog worden opgenomen, door diegenen die nog een saldo hebben. Opgelet echter: deze recup dient opgenomen te worden voor het einde van de maand. Er kunnen maximaal 12 uren overgedragen worden naar de volgende maand!

 • Wat met de toenemende kosten (voor verwarming, elektriciteitsverbruik,…) door het verplicht telewerken?

Dit is een pijnpunt dat we met de ACOD blijven aankaarten. Hierbij is enige toelichting wel nuttig. In de privésector is het zo dat verschillende bedrijven van de Dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken (Ruling) toestemming hebben gekregen om aan hun medewerkers een onbelastbare vergoeding voor telewerk uit te keren van 126,94 € per maand. Voor de (federale) overheidssector geldt dit echter niet. Dat komt omdat de vergoeding voor telewerk in het KB betreffende de vergoedingen geplafonneerd is tot maximaal 20 € per maand. Het management van de FOD Financiën heeft daarom beslist iedereen die telewerkt deze vergoeding van 20 € per maand toe te kennen. Daartoe is het wel van belang dat je als medewerker in de applicatie MyP&O elke dag ingeeft dat je aan het telewerken bent!

Voor de ACOD is dat uiteraard onvoldoende. Wij zullen er op aandringen dat de huidige situatie erkend wordt als een uitzonderingstoestand, waardoor kan afgeweken worden van de stringente regelgeving.

Dergelijke mogelijkheid is overigens voorzien in artikel 97 van het KB van 13/07/2017 betreffende de vergoedingen: Er wordt een specifieke vergoeding toegekend aan het personeelslid dat naar aanleiding van de uitoefening van zijn functie andere werkelijke onkosten moet dragen dan die gedekt door de in dit besluit vastgelegde vergoedingen, die niet beschouwd kunnen worden als normaal, of ze nu al dan niet inherent zijn aan de functie, om terugkerende kosten te dekken die werkelijk zijn gemaakt tijdens de uitoefening van de functie.”

Het valt wel niet te verwachten dat het management van de FOD Financiën ertoe bewogen kan worden verder te gaan dan de genoemde 20 € per maand. Zij zullen meer dan waarschijnlijk deze kwestie verwijzen naar de FOD BoSa en daarmee meteen ook naar de federale regering. Hoewel het momenteel gaat om een volwaardige regering (bovendien uitgerust met volmachten) is het tegelijk toch ook zo dat haar mandaat klaarblijkelijk beperkt in omvang is. Eigenlijk komt het er op neer dat de overheidssector (of toch minstens bepaalde onderdelen van die sector) formeel erkend moet worden als zijnde ‘vitaal en essentieel’. Daarover is een politieke discussie lopende. Uiteraard probeert de ACOD op deze discussie te wegen. Hopelijk leidt dit op korte termijn tot gunstige(r) resultaten.

 • Wat als je telewerken moet combineren met de opvang van kinderen of andere gezinsleden?

Het centrale management is zich ervan bewust dat alle dagen telewerken, in combinatie met de algemene richtlijnen inzake ‘fysieke distantie’ (in de media verkeerdelijk omschreven als ‘sociale distantie’!), een negatieve impact kunnen hebben op iedereen. Daarom pleit het management voor ‘soepelheid’. Niet alle chefs gaan daar echter voldoende in mee. Als je daarmee problemen hebt, gelieve ons die dan te melden!

 • Wat als je deeltijds werkte en nu terug wil overschakelen op fulltime telewerken?

Sommige collega’s die werkten in bepaalde systemen van deeltijdse arbeid (zoals bijvoorbeeld 4/5de werken, halftijdse loopbaanonderbreking,...) worden geconfronteerd met het feit dat hun partner technisch of economisch werkloos geworden is. Daardoor zien zij hun gezinsinkomen dalen. Deze collega’s verkiezen daarom in bepaalde gevallen om terug voltijds te komen werken. P&O deelt ons echter mee dat de periode van drie maanden geldig blijft; periode die voorafgaat aan een wijziging van dergelijke systemen van deeltijdse arbeid! Deze collega’s dienen bovendien goed na te gaan welke gevolgen dit zou kunnen hebben, bijvoorbeeld op het vlak van een (eventuele) premie die zij ontvangen van de RVA!

Dezelfde situatie doet zich overigens soms ook voor bij collega’s die langdurig ziek zijn.

 • Wat als je buiten je wil om in het buitenland moet blijven?

Sommige collega’s waren op vakantie in het buitenland toen de coronacrisis uitbrak. In een aantal gevallen kunnen zij nu niet terugkeren. Wij hebben deze kwestie voorgelegd aan de juridische dienst van de ACOD. Die deelt ons mee dat het belangrijk is een onderscheid te maken tussen contractuele en statutaire medewerkers:

Voor contractuelen:

 Je bent in het buitenland en wordt in quarantaine geplaatst of kunt niet tijdig terugkomen omdat je vlucht is afgelast. Deze situatie maakt overmacht uit. Door omstandigheden onafhankelijk van je wil kan je het werk niet aanvatten. Ten laatste op de dag dat je verondersteld wordt het werk te hervatten, verwittig je je werkgever. De werkgever is niet verplicht loon te betalen voor de dagen van extra afwezigheid.

Verschillende opties zijn mogelijk:

 • Je kan met je werkgever overeenkomen dat je verlofdagen opneemt voor de periode dat je niet komt werken. Je bent daar niet toe
 • Je doet een aanvraag van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Dit moet je regelen met je werkgever, die een aangifte ASR moet doen en met de werkloosheidsdienst van je vakbond, die een dossier moeten aanmaken.

Opgepast: een uitkering tijdelijke werkloosheid mag je niet cumuleren met loon (voor een vakantiedag bijvoorbeeld)

Hou alle nuttige documenten bij, neem desnoods foto’s om je overmacht aan te tonen. Zie ook: http://www.abvv.be/-/corona-vragen-antwoorden

Voor statutaire medewerkers:

Als je in het buitenland gestrand bent en niet naar België kan terugkeren omdat je vlucht of treinreis is geannuleerd, wordt dit beschouwd als een geval van overmacht. Hetzelfde geldt als je na je repatriëring naar België in quarantaine wordt geplaatst.

Het verlofreglement voorziet wel niet in specifieke instructies in geval van overmacht, maar er kan geen negatieve actie worden ondernomen ten aanzien van een (statutair) personeelslid dat door overmacht afwezig is geweest. Je kan deze afwezigheid op een later tijdstip regulariseren, met jaarlijks vakantieverlof of de recuperatie van gewerkte overuren.

Het is ook aan te raden om enige flexibiliteit te tonen voor wat betreft de recuperatie. Dit kan ook uitgebreid worden. Recuperatie is vaak beperkt tot één of anderhalve dag per maand (bij de FOD Financiën 6 dagen binnen de 4 maanden). Het is ook mogelijk om categorieën van personeel die normaal uitgesloten zijn van recuperatieverlof toch dit systeem te laten gebruiken. Zie: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2020/coronavirus-maatregelen-voor-personeelsleden-van-de-federale- overheid

De hiervoor staande info is afkomstig van de FOD BoSa, maar daarin wordt niet ingegaan op de situatie waarbij iemand geen vakantieverlof of recup meer heeft om de situatie te regulariseren (of die zijn verlof daaraan niet volledig wil opofferen). De vraag is dan ook in welke situatie een statutair personeelslid op dat moment terecht komt. Wellicht zullen deze statutaire collega’s – indien ze na het opgebruiken van hun jaarlijks vakantieverlof en/of recup nog steeds niet kunnen terugkeren naar België – in de administratieve stand van non-activiteit terecht komen, zoals bepaald in het KB van 2 oktober 1937 (i.e. het Statuut): “Art. 106.- Onder de door Ons gestelde voorwaarden is de Rijksambtenaar op non-activiteit (...)

7° wanneer de ambtenaar afwezig is van zijn dienst zonder dat hij een verlof of dienstvrijstelling gekregen heeft.”

Doordat wordt erkend dat er sprake is van overmacht, kan hen die afwezigheid niet kwalijk worden genomen (en dus ook niet worden gesanctioneerd als zijnde ongewettigd afwezig).

Dit neemt echter helaas niet weg dat iemand in non-activiteit in principe géén recht heeft op wedde, zoals bepaald in Art. 104: “Behoudens uitdrukkelijk strijdige bepaling heeft de rijksambtenaar in de stand non- activiteit geen recht op wedde.”

Tot nader order, lijkt er dus geen financieel vangnet te zijn voor statutaire personeelsleden die geen jaarlijkse vakantie of recup kunnen/willen nemen om hun situatie te regulariseren.

Het gaat hier om een lacune bij de regels waar de FOD BoSa vanuit gaat. Dit wil de ACOD aankaarten, temeer daar de contractuele personeelsleden wél kunnen genieten van een vangnet van 70% via tijdelijke werkloosheid. We streven naar een regeling waarbij ook voor de statutairen in deze situatie eenzelfde inkomensgarantie wordt geboden. Eigenlijk dienen deze collega’s te kunnen genieten van een dienstvrijstelling voor de duur van hun situatie, veroorzaakt door overmacht.

Indien de betrokken collega’s ondertussen zouden overwegen om beroep te doen op de mogelijkheid van het nemen van loopbaanonderbreking, dan dienen ze er helaas wel rekening mee te houden dat de termijn van drie maanden, voorafgaand aan het begin van hun periode van loopbaanonderbreking, van kracht blijft!

 • Wat als je ziek wordt en niet (meer) beschikt over voorgedrukte attesten van Medex?

In de huidige uitzonderlijke situatie aanvaardt de FOD Financiën in zulke gevallen het gebruik van ‘gewone’ doktersattesten. Tegelijk vereist de FOD Financiën wel dat de behandelde geneesheer op dergelijke ‘gewone’ doktersattesten de diagnose vermeld. Bij de voorgedrukte attesten van Medex is dit ook voorzien. Bij ‘gewone’ doktersattesten echter niet. Sommige artsen weigeren hun diagnose te vermelden op een ‘gewoon’ attest. Ongetwijfeld omdat zij dit een inbreuk vinden op hun medisch beroepsgeheim, nog versterkt door het potentiële stigma dat gepaard zou kunnen gaan met de diagnose ‘corona’ of ‘covid-19’. De reden waarom op de voorgedrukte attesten van Medex voorzien wordt in de vermelding van een diagnose is ons inziens ingegeven door de wens de controleactiviteiten van Medex beter te kunnen stroomlijnen. Deze controleactiviteiten werden echter voor de duur van de coronacrisis opgeschort. Wij zien dan ook niet in waarom de attesten zonder vermelding van een diagnose niet zouden aanvaard kunnen worden. Als je daarmee problemen ondervindt, breng ons dan op de hoogte, zodat we gepast kunnen tussenkomen bij de overheid.

 • Wat als de impact van telewerken en gebrek aan sociaal contact negatief op je begint te wegen?

De overheid van de FOD Financiën is zich bewust van de potentieel negatieve psychologische impact van het gebrek aan sociaal contact ten gevolge van het voortdurend telewerken. De overheid raadt daarom alle medewerkers aan gebruik te maken van de contactmogelijkheden met collega’s via de applicatie ‘Yammer’, die beschikbaar is via Intranet of via Office 365. Het gaat om een sociaal netwerk voor bedrijven.

Vergelijkbaar dus met Facebook. Daarnaast vraagt de overheid ook dat collega’s die dergelijke negatieve impact ondervinden, daarover contact zouden opnemen met hun chef.

 • Wat als je voor je werk toch af en toe naar het gebouw van je (mogelijk veraf gelegen) standplaats zou moeten gaan?

De FOD Financiën belooft een door de voorzitter van het directiecomité ondertekende PDF te zullen bezorgen aan de collega’s die zich in een dergelijke situatie bevinden. Het gaat om een attest waarmee je bij gebeurlijke controle door de politie de noodzaak van je verplaatsing kunt motiveren. Als je zulk attest nodig hebt, dien je dat te melden aan je chef.

 • Wat als je bevorderd zou worden tot fiscaal deskundige (eventueel op een andere dienst en/of standplaats)?

De fiscaal deskundigen worden, zoals afgesproken, benoemd op 1 april 2020. Het opnemen van die functie op hun nieuwe dienst en/of nieuwe standplaats wordt voorlopig echter uitgesteld. Je zult wel reeds betaald worden als fiscaal deskundige.

 • Wat als je in aanmerking komt om over te gaan naar een hogere klasse in niveau A (A3, A4 en A5)?

De federale regering Wilmes II is een volwaardige regering, maar tegelijk toch ook met een eerder beperkte bevoegdheidsomschrijving (ondanks de volmachten die haar werden toegekend). Deze regering meent daarom dat zij niet bevoegd is tot het nemen van de beslissingen via koninklijk besluit, die nodig zijn voor het benoemen van ambtenaren in de klassen van niveau A. Deze benoemingen worden daarom voor onbepaalde tijd uitgesteld.

 • Wat als je in je ‘normale’ werk recht had op bepaalde vergoedingen?

Al diegenen die werkzaam zijn via telewerk kunnen de prestaties die aanleiding gaven tot het verkrijgen van bepaalde vergoedingen niet meer verrichten. Bijgevolg zijn hun ‘normale’ vergoedingen tijdens deze periode niet opeisbaar.

 • Wat als ik wel degelijk in een gebouw van de FOD Financiën moet werken en tegelijk ook heel vroeg wil aan mijn dagtaak wil beginnen?

De logistieke diensten staan ervoor in dat de gebouwen voor een beperkt aantal medewerkers toegankelijk zijn vanaf 8 uur ‘s morgens tot 16 uur in de namiddag. Het is niet mogelijk hiervan af te wijken. De ACOD vraagt aan alle betrokkenen om hiervoor begrip op te brengen, gezien de uitzonderlijke omstandigheden.

 • Wat als je slachtoffer bent van besmetting met ‘corona’ of ‘covid-19’?

Je dient de normale werkwijze in geval van ziekte te volgen (doktersattest, telefonische melding,…). Het is niet zo dat de identiteit van diegene, die gediagnosticeerd werd als zijnde getroffen door ‘corona’ of ‘covid- 19’, aan iedereen wordt doorgegeven. Enkel de directe chef wordt op de hoogte gesteld.

 • Kan ik op tijdelijke werkloosheid worden geplaatst?

Statutaire ambtenaren kunnen niet in tijdelijke werkloosheid worden geplaatst. Indien zij niet ziek zijn, maar hun normale arbeidstaken onder de impact van de coronacrisis niet kunnen vervullen, dan betreft dit een situatie van overmacht. De ACOD heeft gevraagd om collega’s, die met dergelijke situatie geconfronteerd worden, een dienstvrijstelling te verlenen. In eerste instantie leek het management van de FOD Financiën daar akkoord mee te gaan. Later echter verwees zij naar de noodzaak om daarover een richtlijn te ontvangen van de FOD BoSa. Blijkbaar is er over die richtlijn een politieke discussie aan de gang.

Uiteraard blijven we hierop aandringen.

Contractuele ambtenaren zouden in theorie wel in het stelsel van de tijdelijke werkloosheid kunnen worden geplaatst. Dat lijkt onder meer het geval te zijn bij sommige lokale besturen. Tot nu toe hebben we dat bij de FOD Financiën kunnen voorkomen. Zo verkregen de contractuele collega’s bij Fedorest reeds een dienstvrijstelling voor de duur van de lopende beperkende maatregelen in het kader van de coronacrisis.

Bericht van het Front III – Specifieke Administraties en Diensten

Niet alle diensten van de FOD Financiën kunnen (al dan niet volledig) overschakelen op telewerk. Daartoe zijn er verschillende redenen:

 • BBI

 De Bijzondere Belastinginspectie is er toe gehouden fiscale controles te doen, wanneer het belang van de Schatkist in het geding is. Anders dan bij de AA Fiscaliteit (waar alle fysieke controles werden opgeschort) kunnen medewerkers van de BBI daarom nog steeds belast worden met het uitvoeren van fysieke controles.

 • Douane en Accijnzen

De AA Douane en Accijnzen moet de openbare dienstverlening aan de grenzen fysiek blijven garanderen. Zo dient er toezicht te zijn op het beperken van de export van beschermingsmiddelen. Bij werkzaamheden inzake Accijnzen dient dan weer rekening gehouden te worden met de omschakeling van bepaalde private bedrijven, die hun distillatieactiviteit heroriënteren naar de productie van ontsmettende gels. Ook wil de Douane blijven instaan voor het “faciliteren van de handel”.

Er zijn evenwel ook uitzonderingen, zoals bijvoorbeeld de luchthaven van Gosselies, die gesloten werd. De ACOD vindt het wel ironisch dat de bewaking van de grenzen nu ineens zo belangrijk is, terwijl niet zo heel lang geleden precies de activiteit van de AA D&A in locaties zoals Arlon, Eupen en Moeskroen werd afgebouwd door het sluiten van die kantoren...

De overheid maakt zich sterk dat zij voorziet in de nodige persoonlijke beschermingsmaterialen voor de betrokken collega’s, zoals ontsmettende gels en/of sprays, handschoenen en maskers. Er bereiken ons daarover echter klachten. Er wordt door collega’s meer bepaald gevraagd naar de zogenaamde FFP2-maskers. Deze zijn echter niet beschikbaar, aangezien deze prioritair bedoeld zijn voor de ziekenhuizen.

De ACOD heeft begrip voor de ongerustheid van de betrokken collega’s. Tegelijk vragen wij toch ook om

solidariteit met de zorgsector, die in nog veel gevaarlijker situaties haar werk dient te doen.

Wel is het zo dat de ACOD van mening is dat de overheid in de toekomst zou moeten voorzien in een strategische reserve van dergelijk materiaal. De afwezigheid van dergelijke strategische reserve wijst op het gevaar van het systeem van de ‘just in time’, waar al teveel (misplaatst) vertrouwen in werd gesteld.

De ACOD heeft zich ook gekeerd tegen een beslissing van de BuPa van de AA D&A omtrent de omgang met gepresteerde overuren, in het kader van het verlenen van bijstand aan de politie bij de grensbewaking. Deze overuren zouden enkel nog kunnen gerecupereerd worden tijdens de periodes waarin de betrokken collega’s ‘on call’ zouden zijn. Uiteraard is dat onanvaardbaar. Na protest van de ACOD en andere vakbonden besliste het directiecomité dan ook dat de betrokken medewerkers een keuze kunnen maken tussen (a) het uitbetalen van deze overuren of (b) het opnemen van recuperatiedagen binnen een periode van vier maanden.

Tenslotte meent de ACOD dat de personeelsleden van de Douane en Accijnzen een vitale en essentiële taak uitvoeren, met groot persoonlijk risico. Sinds het begin van de coronavirusperiode staan de ambtenaren van de AA D&A aan de frontlinie om hun uitgebreide taken te vervullen, in onze havens, luchthavens en sinds 24 maart ook aan de landsgrenzen samen met de politieagenten.

Hoewel we weten dat de AA D&A en de diensten van de logistiek een grote en lovenswaardige inspanning hebben gedaan om het personeel te voorzien van de meest performante persoonlijke beschermingsmiddelen, moet erkend worden dat dit gezien de schaarste van deze middelen op de markten niet volledig lukt. Ondertussen zijn er helaas ook al personeelsleden van de AA D&A getroffen door het coronavirus. Dit is het beste bewijs dat de agenten van de AA D&A tijdens de uitoefening van hun taken grote gezondheidsrisico’s lopen.

In de privésector krijgt het personeel dat dagelijks, met risico voor de eigen gezondheid, haar taken plichtbewust blijft vervullen, een risicopremie. Dit is ondertussen al het geval voor het personeel werkzaam in de distributiesector. Ook wordt ernstig in overweging genomen om dergelijke premie, volledig terecht overigens, ook toe te kennen aan het verplegend personeel.

Een risicopremie zal de onrust bij het betreffend personeel niet helemaal wegnemen, maar zou vanwege de werkgever een mooi gebaar van waardering zijn voor de inspanningen die het personeel levert.

Daarom is de ACOD vragende partij om aan de douaneagenten werkzaam in de buitendiensten een substantiële risicopremie toe te kennen gedurende gans deze coronaperiode. Zoals elders in deze nieuwsbrief vermeldt, vereist dit echter een politieke beslissing, die momenteel in voorbereiding zou zijn. Uiteraard wil de ACOD wegen op de concrete inhoud van die beslissing!

 • Rechtszekerheid (Patrimoniumdocumentatie)

Eind vorig jaar konden sommige personeelsleden van de administratie van de Rechtszekerheid (onderdeel van de AA Patrimoniumdocumentatie) in het Vlaamse landsgedeelte vrijwillig zaterdagwerk verrichten, om de extra werklast – ten gevolge van de afschaffing van de Vlaamse ‘woonbonus’ – de baas te kunnen. In ruil daarvoor verkregen zij de mogelijkheid compensatiedagen op te nemen, voor 1 augustus 2020. Deze periode wordt nu verlengd tot het einde van het jaar. Wat overigens ook de oorspronkelijke vraag was van de ACOD.

 • Fedorest en Onthaalbalies

De collega’s werkzaam bij Fedorest genieten voor de duur van de coronacrisis een dienstvrijstelling. Hetzelfde geldt ook voor het personeel van de onthaalbalies.

 • FedoPress

De werking werd teruggeschroefd, maar niet stopgezet.

 • Poetsdiensten

Het eigen poetspersoneel van de FOD Financiën blijft fysiek actief in de gebouwen waar ze nog aanwezig waren. Het management zorgt ervoor dat de regels inzake ‘fysieke afstand’ (in de media foutief omschreven als ‘sociale afstand’) daarbij toegepast worden.

 • Preventie en Bescherming op het Werkvloer

De ACOD vroeg zich af waarom de Interne Dienst voor Bescherming op het Werk (IDPBW) in heel deze situatie zo onzichtbaar blijft? Op onze vraag wordt daarom een vergadering belegd op 24 april 2020. De concrete modaliteiten zijn wel nog niet bekend.

Berichten van het Front IV: De Samenleving Aard van de aandoening

De diagnose ‘corona’ of ‘covid-19’ zou mogelijk erkend worden als arbeidsongeval. Verdere informatie ontbreekt voorlopig nog wel.

Arbeidsgeneeskunde

 De dienstverlening door de arbeidsgeneeskundige dienst Empreva staat grotendeels ‘on hold’. Controles zullen voorlopig niet worden uitgevoerd.

Medex

De controles door geneesheren van Medex worden voor de duur van de coronacrisis niet uitgevoerd. De overige regels inzake afwezigheid wegens ziekte blijven echter nadrukkelijk van kracht (zoals je afwezigheid wegens ziekte melden via inbellen, bijvoorbeeld).

Bericht van het Front V: Welke weg voorwaarts?

We beleven op dit ogenblik een van de meest ingrijpende gebeurtenissen die de samenleving ooit heeft moeten doormaken. Duizenden mensen zijn plots gestorven. Anderen vechten letterlijk voor hun leven. Miljoenen ondervinden ingrijpende veranderingen aan hun persoonlijk bestaan: pendelen is verboden, rondwandelen ook, net zoals reizen en restaurant-, café-, theater- of cinemabezoek. Een vriendelijke aanraking, laat staan een kus, is niet meer toegestaan. Over dit alles hangt de schaduw van de voortdurende angst: Zal ik of iemand in mijn omgeving besmet raken? Hoe erg zal dat zijn? Ga ik of gaan zij het overleven?

Naast deze persoonlijke onbehaaglijkheid is er ook een grote impact op de arbeid. Grote, maar vooral kleine managers zoeken wanhopig naar manieren om hun telewerkende ondergeschikten te blijven controleren. Vele van die ondergeschikten ondervinden dat werk ook gespreid kan worden in de tijd en minder (onder)drukkend, stresserend of vervreemdend kan zijn. Het wegvallen van de dagelijkse pendeltocht betekent voor honderdduizenden een bevrijding. Kinderen kunnen dan weer niet zomaar naar school. Hun aanwezigheid thuis is een bron van vreugde, maar dikwijls ook van stress. We moeten allemaal leren opnieuw om te gaan met deze onverwachte, opgelegde huiselijkheid.

Vele zogenaamde ‘zekerheden’ staan ook op de tocht. Zo zijn er in België op amper twee weken tijd meer dan een miljoen werklozen bijgekomen. Voor de start van deze crisis braken rechtse politici zich het hoofd over hoe de werkloosheidsuitkering minder ‘aantrekkelijk’ zou kunnen gemaakt worden. Vandaag denken ze blijkbaar het omgekeerde: hoe de koopkracht van deze massa nieuwe werklozen op peil te houden? Over de zogenaamd ‘onbetaalbare kost’ van de vergrijzing spreekt (voorlopig?) niemand meer. De eerder geopperde plannen om te besparen in de gezondheidszorg (onder andere door ziekenhuizen te privatiseren en ziekenfondsen te ‘harmoniseren’ (lees: onder staatscontrole te brengen) lijken even discreet weer weggestoken in diepe laden.

Voor het begin van deze crisis keken de overheden – Europees én nationaal – eerst naar de begrotingstekorten. Vandaag kijken ze uit naar goedkoop en zelfs gratis geld. Centrale bankiers wuiven hun eerdere bezorgdheden over potentiële inflatiedreiging luchtig weg.

En toch, wie aandachtig luistert, hoort steeds meer onheilspellende geluiden. De kost van heel deze crisis zou weleens veel hoger kunnen uitvallen dan de kost van de financiële crisis van zo’n tien jaar geleden. Na afloop van deze coronacrisis zal dan ook opnieuw de vraag rijzen naar het betalen van die kost. Wie zal het slachtoffer zijn?

Voor de ACOD is het ondenkbaar dat die kost opnieuw zou gepresenteerd worden aan de werkende mensen of aan de uittkeringsgerechtigden. Het is precies het kapitalisme zelf, nog versterkt door de doorgeslagen neoliberale ideologie, dat verantwoordelijk is voor deze huidige crisis. Alle recepten die door het grootkapitaal worden aangeprezen – zoals productie in lagelonenlanden, productie en levering ‘just in time’, voortdurend besparen op de openbare diensten, afbraak van de sociale zekerheid, ongebreideld vertrouwen in ‘de markt’, enz.; al deze recepten blijken volstrekt nutteloos en zelfs… gevaarlijk voor de publieke gezondheid!

Het roer moet dan ook om! Het is tijd voor een andere economie, die veiliger, zekerder én efficiënter is dan de economie van het Kapitaal. Het is tijd voor de economie van het Socialisme!

Die weg voorwaarts zal echter niet vanzelf kunnen ingeslagen worden. Om die weg voorwaarts te kunnen inslaan, moeten we ons daar nu al op voorbereiden. Dat is dan ook de taak die nu voor ons ligt.

Hoop is sterker dan angst!

Samen Sterk!

Het team van ACOD Financiën

 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.