Skip to main content

Tegen het Corona-virus en haar kwalijke gevolgen!

Net als de rest van de wereld is ook België in de ban van het coronavirus COVID-19. Elke dag volgen nieuwe maatregelen elkaar op en het einde lijkt nog lang niet in zicht. Vele van deze maatregelen zijn allernoodzakelijkst. Sommige van deze maatregelen kunnen helaas echter ook kwalijke gevolgen hebben, meer bepaald voor werkende mensen.

Uiteraard doet de ACOD haar uiterste best om zulke negatieve gevolgen voor ALLE personeelsleden te voorkomen en zo nodig ook te bestrijden.

Hieronder geven we wat meer uitleg. Voor slechtzienden voorzien we ook een apart audiobestand om te beluisteren: https://bit.ly/2x7kQHS

Veiligheid vóór alles!

In de eerste plaats vragen we iedereen om zich te houden aan de veiligheidsvoorschriften van de overheid:

 • Vermijd grote groepen mensen!
 • Gebruik het openbaar vervoer alleen als het echt noodzakelijk is!
 • Beperk het bezoek aan grootwarenhuizen en andere drukke plaatsen!
 • Blijf zoveel mogelijk thuis!
 • Gebruik voor contact met je naasten de mogelijkheden van het Internet (chat, telefoon, mail, sociale media, enz.)!

Als je in je omgeving merkt dat sommigen het moeilijk hebben om zich te houden aan deze regels, spreek hen dan daarop aan!

Deze voorschriften zijn er echt niet om iedereen het leven zuur te maken. Zij zijn er om levens te redden!

Richtlijnen Financiën

De richtlijnen, die worden uitgevaardigd door de FOD Financiën naar haar eigen werknemers toe, komen tot stand in nauw overleg met de vakbonden. Ongetwijfeld zijn deze richtlijnen niet altijd perfect en ze kunnen zeker en vast nog verbeterd worden. Ze zijn ook constant in evolutie. De ACOD is daarover dan ook voortdurend in overleg met de overheid!

Zo werd er op dinsdag 17 maart 2020 bij de FOD Financiën overlegd over de te nemen maatregelen. Daar werd overeengekomen dat in principe alle medewerkers verplicht worden te telewerken. Alle gebouwen van de FOD Financiën zullen tot nader order gesloten zijn voor het publiek en dus ook voor het personeel. Wel zijn er een aantal uitzonderingen:

 • Een beperkt aantal collega’s (bijvoorbeeld centrumdirecteurs, personeel wiens fysieke aanwezigheid belangrijk is in functie van hun bevoegdheden, personeel van de logistieke diensten,...) zullen toegang blijven hebben tot de gebouwen.
 • Douaniers zullen werken met een beurtrol, waarbij de overheid haar best doet om te voorzien in beschermend materiaal (antibacteriële gel en spray, alcoholische gel, gewone zeep, wegwerphandschoenen,...). Er kunnen zich daarbij helaas leveringsproblemen voordoen.

Daarnaast zijn er nog andere gevolgen:

 • De overheid wil van de gelegenheid gebruik maken om het personeel aan te zetten tot het volgen van opleidingen via e-learning.
 • Sommige diensten dreigen echter zonder werk te zullen vallen (onder andere bij de Patrimoniumdocumentatie). Deze collega’s zullen dienstvrijstelling kunnen verkrijgen.
 • Voor wat betreft de evaluaties werd met de vakbonden overeengekomen dat er rekening zal worden gehouden met de huidige, bijzondere omstandigheden.
 • Door de veralgemening van het telewerk zullen sommige collega’s hun recht op bepaalde vergoedingen helaas verliezen.
 • Alle beroepsprocedures inzake tucht en evaluatie worden on hold gezet (de procedures voor de Raad van State worden wel verder gezet).
 • De arbeidsgeneeskundige dienst Empreva zet alle activiteiten voorlopig stop. Er komen later wel nieuwe richtlijnen.
 • De dienst Medex zal tot nader order geen controles meer uitvoeren.

Ondertussen is het voor je eigen welzijn en voor dat van anderen wel belangrijk deze richtlijnen in acht te nemen:

 • Verzet je niet tegen het opgelegde telewerk!
 • Als je door de aard van je job niet kan telewerken, blijf dan zoveel mogelijk op een afstand van 1,5m van andere collega’s of burgers!
 • Was voortdurend je handen!
 • Gebruik indien mogelijk antibacteriële gel!
 • Als je beschermende kledingstukken krijgt (handschoenen, gezichtsmasker,...), draag die dan ook!

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in de privésector

Mochten er in je omgeving mensen zijn (tewerkgesteld in de privésector), die zich geplaatst zien in het stelsel van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, dan komt het erop aan dat zij hun dossier zo snel mogelijk in orde trachten te brengen. Daartoe dienen zij contact op te nemen met de werkloosheidsdiensten van het ABVV. Die diensten werken momenteel echter ook achter gesloten deuren. Toch zijn ze bereikbaar, via deze link: www.tijdelijkwerkloos.be/ Men kan daar niet alleen een dossier indienen, maar ook meer informatie bekomen.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in de overheidssector

Eveneens op dinsdag 17 maart 2020 is de ACOD ten voordele van alle contractuele collega’s bij alle overheidsdiensten tussen gekomen bij de verschillende regionale ministers-presidenten en bij de federale premier. De ACOD wijst er daarbij op dat de diensten die instaan voor het beheer van de werkloosheidsuitkeringen door opeenvolgende besparingen onderbezet zijn en tegelijk overweldigd dreigen te worden met talloze dossiers inzake tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Het lijkt onmogelijk dat al deze dossiers binnen de normale termijnen zouden kunnen behandeld worden, waardoor de getroffen contractuele collega’s zonder inkomen dreigen te vallen.

De ACOD eist dan ook dat de contractuele collega’s in overheidsdienst zouden uitbetaald blijven aan 100%. Want het kan niet zijn dat deze collega’s zonder inkomen zouden vallen!

Contractuelen bij de FOD Financiën

Ten gevolge van de tussenkomst van de ACOD zullen contractuele personeelsleden bij de FOD Financiën, zoals de collega’s van de poetsdiensten, van Fedorest en van FedoPress, kunnen genieten van een dienstvrijstelling. Zijn zullen dus NIET in tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden geplaatst!

Verspreid solidariteit!

Wil je niet zomaar toezien, maar ook iets doen? Dan ben je niet alleen. Samen met anderen kan je erg veel hulp geven, door niet het virus, maar wel solidariteit te verspreiden. Surf daartoe naar deze solidariteitsgroep, geef je op en werk mee: www.facebook.com/groups/verspreidsolidariteitgeenvirus/

Collega’s,

De toestand is zeer ernstig. Veertig jaren van onafgebroken besparingen hebben ervoor gezorgd dat de openbare diensten in het algemeen – en de gezondheidsdiensten in het bijzonder! – verplicht werden te werken op het scherp van de snee. Als er geen uitzonderlijke dingen gebeuren, is dat met vallen en opstaan misschien nog enigszins te doen. Vandaag zijn er echter wel degelijk uitzonderlijke dingen aan het gebeuren. Het neoliberale afbraakmodel bewijst nu haar failliet! Dit model veroorzaakt chaos en miserie op wereldschaal. Daar tegenover kunnen we alleen maar de kracht van onze solidariteit stellen! Gelukkig maak je daartoe deel uit van de ACOD, waar je uiteraard op kan rekenen! Want hoop is sterker dan angst!

Heb je problemen of klachten, contacteer ons dan – NIET per telefoon, wel via mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. !

Hoop is sterker dan angst! Samen Sterk!