Skip to main content

Noodcentrales... Het blijft roeien zonder riemen

Op het vlak van veiligheid is voorkomen beter dan genezen. Om de veiligheid van de bevolking te verzekeren heeft de federale regering in de voorbije maanden met verschillende investeringen ingestemd. Zo is bijvoorbeeld eind 2016 de derde beheersovereenkomst ASTRID goedgekeurd, voor een bedrag van 117 miljoen euro. En zijn in juli van dit jaar drie stations uitgerust met veiligheidspoortjes. Het kostenplaatje: 15,7 miljoen euro. Voor het onderhoud van de installaties en aangebrachte camera’s1 wordt jaarlijks nog een bijkomend budget van 6,6 miljoen euro voorzien.

 Ondanks het chronische personeelstekort in de noodcentrales2 wordt ons onvermoeibaar herhaald dat er geen budgettaire ruimte is om aan te werven. Dus in plaats van voldoende personeel aan te werven, worden allerlei projecten uitgewerkt , wordt liever onderzocht op welke manier het aantal oproepen kan verminderd worden of hoe de behandeling van een deel van deze oproepen kan worden gedelegeerd3.

Op 10 mei hebben de vakorganisaties een ontmoeting gehad met de minister van Binnenlandse Zaken, die beloofde één miljoen euro vrij te maken. Dit buitengewone budget was bedoeld om ons in staat te stellen het hoofd boven water te houden door in 2017 bijkomend aan te werven. Vier maanden later heeft de minister van Begroting nog altijd geen advies uitgebracht om dit langverwachte bedrag vrij te maken en blijft het personeelstekort toenemen.

We vinden het misdadig dat deze regering niets doet aan de onderbezetting in de noodcentrales, terwijl ze huichelachtig de civiele veiligheid inroept om veel grotere investeringen in uitrustingen te rechtvaardigen, in het bijzonder in systemen om systematische en willekeurige controles" uit te voeren. Een miljoen euro lijkt dan ook een bespottelijk laag bedrag om vrij te maken in verhouding tot de geldmiddelen die aan andere projecten worden besteed. Dit bewijst dat – evenals voor andere hervormingen, die de regering reeds heeft doorgevoerd – flexibiliteit en controle zwaarder wegen dan de waarborg van een toegankelijke en kwalitatieve openbare dienstverlening , zelfs wanneer het om een noodcentrale gaat.

De ACOD roept minister Jambon dan ook op om de belofte, die hij tijdens zijn ontmoeting met de vakbonden heeft gedaan, te herbevestigen en er bij de minister van begroting voor te pleiten om het beloofde bedrag van 1 miljoen euro onmiddellijk vrij te maken. Anders zal de ACOD dienovereenkomstig handelen. We hebben het al gezegd: voorkomen is beter dan genezen.

Gino Hoppe
algemeen secretaris ACOD AMiO

Perscontact: Alain Schellekens – afgevaardigde ACOD – 0474 31 31 81

 

1 http://bellot.belgium.be/fr/les-portiques-de-s%C3%A9curit%C3%A9-sont-opC3%A9rationnels
2 In juni ontbraken 142 personen van de 661 voorziene, wat neerkomt op een tekort van 20% van het voorziene minimum personeelsbestand.
3 http://www.presscenter.org/fr/pressrelease/20170331/imputation-du-projet-de-modele-112-sur-la-provision-interdepartementale-terror