Skip to main content

Chauffeurs gevangenissen – integratie DAB

Gelet op de integratie van het veiligheidskorps (VK) in de dienst algemene beveiliging (DAB) van de federale politie, stelt zich de vraag … wat met de personeelsleden in de gevangenissen die dagelijks instaan voor het transport van gedetineerden ?

Het is immers de bedoeling om DAB het transport én de bewaking van gedetineerden te laten overnemen. Zowel van en naar de justitiepaleizen als van en naar het ziekenhuis, maar ook tijdens het verblijf van een gedetineerde in het ziekenhuis.

Als acod zijn we van begin af aan sterke pleitbezorger om de chauffeurs die dit wensen, de mogelijkheid te laten bieden om mee te integreren in DAB. Op vrijwillige basis dus … maar daarin schuilt ook de moeilijkheid. Het kan voor ons niet dat mensen die meerdere jaren (soms tientallen) ingestaan hebben voor het gedetineerdentransport, aan de kant zouden gezet worden op het ogenblik dat DAB deze taak overneemt. We willen dus de nodige garanties dat eens DAB ingewerkt is, de chauffeurs niet “bedankt worden voor bewezen diensten”.

Ongeveer anderhalf jaar na de eerste signalen over DAB zijn we er via verschillende overlegmomenten (en de nodige druk) in geslaagd om het kabinet justitie en de directeur-generaal van EPi, tot een intentieverklaring te brengen. In deze intentieverklaring garandeert het kabinet dat tijdens de overdrachtsperiode (waarin men chauffeurs van EPi ter beschikking stelt van DAB) hun statutaire rechten, maar ook hun recht op bevordering, VVP, … behouden blijven. Wanneer zou blijken dat werken binnen DAB iemand niet bevalt, dan zal men deze persoon de mogelijkheid bieden om terug te keren naar EPi om een andere taak te vervullen. De ter beschikking gestelde chauffeurs zullen eveneens bescherming genieten tegen ‘willekeur’ van nieuwe leidinggevenden, op deze voor hen nieuwe werkvloer.

Wie aan het einde van de periode van terbeschikkingstelling er voor kiest om definitief de overstap te maken, zal de mogelijkheid krijgen. Het kabinet justitie engageert zich ertoe om dit te bepleiten bij de FOD Binnenlandse zaken. Ondertussen wordt uitgeklaard welke de impact van deze carrièreswitch is voor de betrokken personeelsleden.

We zijn ons bewust van het feit dat er ook chauffeurs zijn die niet staan te popelen om te beginnen aan een nieuwe loopbaan bij DAB. Mensen die bijna aan het einde staan van een lange loopbaan bij EPi en bv. gebruik willen maken van het stelsel VVP. Voor deze mensen hebben we ook gepleit en geargumenteerd. Het kan niet zijn dat zij na een hele lange periode werken in een stelsel van dagdienst maandag t.e.m. vrijdag, plots terug in een stelsel vroeg, laat, nacht, … terecht komen. 

Daartoe werkt de directeur-generaal op dit ogenblik een voorstel uit, dat er op neerkomt dat een aantal chauffeurs vanuit enkele centrale diensten te Brussel voor EPi kunnen blijven rijden. Er zal ook een aangepast (beperkt)  takenpakket uitgewerkt worden voor chauffeurs die in de gevangenissen werkzaam willen blijven. De chauffeurs die niet willen rijden voor een centrale dienst of die het takenpakket in de gevangenis te beperkt vinden, zullen de mogelijkheid aangeboden krijgen om hun dagdienst maandag t.e.m. vrijdag te behouden, door zich te engageren voor een functie in de gevangenisateliers. In deze ateliers is een hoge nood aan personeel om toe te zien op tewerkgestelde gedetineerden.

Ook hier willen we als acod dat er niet enkel plichten zijn langs de kant van het personeel, maar ook rechten. De chauffeurs die zouden kiezen voor een verderzetting van hun loopbaan bij EPi, moeten de garantie krijgen dat er geen ‘willekeur’ zal zijn. Voor de acod is dit de gelegenheid om het debat over een specifiek technisch kader in de gevangenissen terug op te starten.

Ten laatste half juli wordt informeel overlegd met de directeur-generaal over zijn voorstel en na de zomervakantie wordt formeel overlegd met de directeur-generaal en het kabinet justitie.

De Kaey Robby