Skip to main content

Vakbonden federale openbare sector dienen stakingsaanzegging in voor federale ambtenaren

Lees de brief gericht aan Petra De Sutter, Vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post hier.

De demarche van minister Van Tigchelt van 28 maart 2024 om het stakingsrecht van de cipiers te herleiden tot quasi onbestaand, is ook het personeel van de andere federale overheidsdiensten niet ontgaan.

Het beleid dat door huidige en voorgaande regeringen en ministers van Justitie werd gevoerd, ligt duidelijk aan de basis van de problemen waarmee de penitentiaire instellingen nu geconfronteerd worden. De schuld doorschuiven naar de vakbonden en werkonderbrekingen houdt geen steek. De cipiers gingen net in staking om het welzijn van gedetineerden menselijk te maken en de situatie van het personeel veiliger te maken.

Deze overbevolking moet aangepakt worden, niet het stakingsrecht. Het recht om ongestraft het werk collectief neer te leggen is een fundamenteel grondrecht dat onlosmakelijk verbonden is met het ontstaan en de groei van de politieke en sociale democratie.

Gezien de stappen van minister Van Tigchelt om het stakingsrecht in te perken en de kwalijke inspiratie die dit andere politici zou kunnen bezorgen, zullen de vakbonden van de federale openbare sector stakingsaanzeggingen indienen voor al het personeel van de federale overheidsdiensten (FOD’s) dat valt onder Comité B.

Tony Six
Federaal secretaris ACOD AMiO
0498 48 27 71

ONDERSECTOREN-FINANCIEN

ONDERSECTOREN: Financiën

Vertrouwenspersoon:

Dienst IDPBW
Dienst Integriteit FOD Financiën:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Vertrouwenspersoon Integriteit FOD Financiën:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Raad van Beroep:
Indienen beroep hangt af van de AA waaronder men valt.

Welzijn en Preventie FOD Financiën:
Dienst IDPBW

Dienst Welzijn FOD Financiën:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voorzitter Directiecomité FOD Financiën:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ondersectoren Adviserende Technische comités voor AAFisc, AAII, AAPatdoc, AAD&A, AABBI, AAThesaurie, Fedorest, Centrale diensten en Koninklijke Munt van België

Financiën:

Contactpersonen:

Jean-François Lemaire
Federaal secretaris 
0497 53 09 77
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Luc Martony
Voorzitter
02 577 02 63
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Peter Veltmans
Stafmedewerker
0486 44 76 26
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hoofdafgevaardigde Gewest Antwerpen:
Johan Seynaeve
02 575 74 63
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hoofdafgevaardigde Gewest Brussel:
Luc Martony
02 577 02 63
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Hoofdafgevaardigde Gewest Limburg:
Nicky Plaisier
0474 57 70 11
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hoofdafgevaardigde Gewest Oost-Vlaanderen:
Luc Sintobin
02 579 24 98
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hoofdafgevaardigde Gewest Vlaams-Brabant:
Marleen Van Poeck
0497 63 68 14
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hoofdafgevaardigde Gewest West-Vlaanderen:
Jurgen Dekyvere
0479 71 38 04
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Publicaties:

Onthaalbrochure
ACOD Blikseminfo Financiën

Lees verder

PRIVACYBELEID

VERTROUWELIJKHEIDSBELEID ACOD

De ACOD voert een strikt vertrouwelijkheidsbeleid. De vakorganisatie neemt uw privéleven immers heel ernstig en verwerkt uw persoonlijke informatie met zorg.  Dit vertrouwelijkheidsbeleid geldt voor de ACOD en alle vakbondsactiviteiten van de ACOD. Dit beleid wordt gevoerd overeenkomstig de nieuwe Europese GDPR- wetgeving over de verwerking en de bescherming  van de persoonsgegevens, die op alle door de ACOD ingewonnen persoonsgegevens wordt toegepast. U moet weten dat de ACOD niet verantwoordelijk is voor het vertrouwelijkheidsbeleid  van de andere sites en bronnen. De ACOD respecteert het privéleven van alle gebruikers van haar site en waakt erover dat de persoonlijke informatie, die u meedeelt, vertrouwelijk wordt verwerkt. We zijn transparant over welke gegevens we verzamelen en waarom. We beschermen uw gegevens als een waardevol bezit. Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en zullen dat ook in de toekomst niet doen. Hieronder verneemt u welke informatie we desgewenst verzamelen en hoe we daar mee omgaan. Dit vertrouwelijkheidsbeleid  legt uit welke persoonlijke gegevens wij van en over u verzamelen, zij het rechtstreeks of indirect, en op welke manieren wij die gebruiken. Misschien bent u geen lid en bent u bijvoorbeeld sollicitant of geïnteresseerde. Ook in dit geval geniet u eenzelfde niveau van passende beveiliging van uw persoonsgegevens.

Welke gegevens hebben wij over u?

Hierbij vindt u een opsomming van de mogelijk gebruikte persoonsgegevens en gegevensverwerkingen die we ermee uitvoeren. Deze gegevens worden strikt confidentieel gebruikt en dienen geen andere doeleinden dan diegene die hier zijn opgesomd. Lidmaatschapsstatus, Achternaam, Voornaam, Geboortedatum, Geboorteplaats, Geslacht, Nationaliteit, Woonplaats (Adres, Postcode, Plaats), E-mailadres, Vaste telefoonnummer, Mobiele telefoonnummer, Rijksregisternummer, IP-adressen, cookie-gerelateerde informatie, Btw-nummer, Ondernemingsnummer, Bedrijfsnaam, Bankrekening, IBAN-rekeningnummer, SWIFT-verwijzingen, SEPA-verwijzingen, Professionele/ educatieve informatie, loopbaan, baan en werkgelegenheid, Curriculum Vitae, Evaluaties, sancties in werkverband, Interne sancties informatie, Training en opleiding, Eetgewoontes (voor lunches tijdens opleidingen), Onderwijs, opleiding, Sociale Media Profiel gerelateerde informatie, Foto, Sociale media “posts” en commentaren, Wettelijke uitsluitingsinformatie, Financiële informatie, Verzekering gerelateerde informatie, Debiteur-informatie, Crediteur-informatie, mandaatinformatie Gezinssamenstelling, Burgerlijke staat, Verblijfplaats, Medische informatie in de brede zin, Lidmaatschappen van professionele organisaties

Welke verwerkingen doen we met uw persoonsgegevens?

Afhankelijk van het doel van de verwerking kan het gaan om de volgende handelingen: Verzamelen, vastleggen, invoeren, opslaan, converteren, opmaken, afdrukken, ordenen, bewaren, uitwerken, wijzigen, downloaden/uploaden, gebruiken, bezorgen, doorsturen, verspreiden, ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, beschermen, vernietigen, manueel verwerken, machinaal verwerken, opnemen in drukwerk, verwerken in poststukken, opsturen, andere,..

Wat zijn de doeleinden van deze verwerkingen?

De vermelde verwerkingen dienen de volgende doeleinden: Ledenbeheer in de ruime zin, Beheer en uitvoeren van betalingen, Het u opsturen van nieuwsbrieven, nieuws-feeds, informatie, ongeacht het formaat, Gegevensonderzoek en statistische doeleinden in de brede zin, Het aanbieden van downloadbare documenten en een optimaal gebruiksgemak van onze websites garanderen wanneer u deze bezoekt, Informatie geven en ontvangen over werkloosheidsmateries, Een juiste en unieke identificatie inzake gegevensuitwisseling. Specifiek ook betreffende uitwisselingen met overheden, waar geen andere identificatie-mogelijkheid wordt geboden dan het gebruik van het rijksregisternummer. Het aanbieden en u laten deelnemen aan vorming in de brede zin, Opvragen attesten-verzekeringen-hospitalisatie, Syndicale militantenwerking in de brede zin, Inspectie en preventie op de werkvloer, Juridische zaken, wanneer we u kunnen bijstaan of advies geven, Boekhouding (berekening premies), Campagnes, Communicaties, Studiedienst.

Hoelang houden wij uw persoonsgegevens bij?

Hoelang wij uw gegevens bijhouden is gebaseerd op de volgende invalshoeken: de wettelijke verplichtingen die wij moeten nakomen, de duurtijd van uw lidmaatschap de nazorg die wij voor u wensen te kunnen verzekeren, ook al bent u geen lid meer het u eenvoudig maken als u na een onderbreking toch opnieuw wenst aan te sluiten uw recht om gegevens te laten wissen

Worden uw gegevens gedeeld?

Uw persoonsgegevens worden mogelijks verwerkt door onderaannemers (verwerkers) die wij met de hoogste zorg hebben uitgekozen en met wie wij een sluitende overeenkomst hebben afgesloten volgens de wettelijke voorschriften, ongeacht waar de verwerker is gehuisvest. Deze informatie-deling is noodzakelijk in het kader van de diverse dienstverleningen die wij u bieden.

Wij hanteren strikte regels, daar mag u op rekenen

Wij streven een optimaal beveiligingsniveau na en engageren ons tot de volgende strikte regels: Al uw verwerkingen zijn op een wettelijk voorgeschreven basis gedocumenteerd en u kan hier steeds inzake in hebben. Er is steeds een wettelijke grond of toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens. We vermelden u steeds transparant welke de verwerkingen zijn en waarvoor ze dienen. We verrichten geen andere dan de opgesomde verwerkingen. De doelstelling van elke verwerking is steeds duidelijk We gebruiken niet meer persoonsgegevens dan nodig voor de bedoelde verwerkingen We zorgen steeds voor accurate en beschikbare persoonsgegevens We houden persoonsgegevens bij volgens strikt omschreven regels. We hanteren voor onszelf alsook voor elke verwerker strikte regels aangaande technische en organisatorische maatregelen, teneinde uw persoonsgegevens steeds veilig te houden. U kan steeds vragen stellen en uw rechten op inzage e.d. uitvoeren. We hanteren volledige openheid naar toezichthouders. Anomalieën melden wij steeds aan de toezichthouder.

Wij voorzien een sterke beveiliging.

De ACOD tracht uw persoonsgegevens naar best vermogen te beschermen door technische  en organisatorische maatregelen toe te passen, waarvan hierna een paar voorbeelden volgen: Alle personen, die kennis kunnen nemen van uw gegevens in naam van de ACOD, zijn gebonden om de vertrouwelijkheid te respecteren. We hanteren op al onze systemen een beleid met gebruikersnaam  en wachtwoord De persoonsgegevens worden opgeslagen zodat ze bij technische of fysische incidenten kunnen worden gerecupereerd. Onze bedienden  zijn op de hoogte van het belang van de bescherming van de persoonlijke gegevens

Sociaal mediabeleid

ACOD gebruikt de faciliteiten die geboden worden door de diverse sociale media. Meer nog, als vakbond zien wij het als onze plicht u te kunnen informeren over trends, gebeurtenissen, acties, evoluties in de arbeidsmarkt alsook u toe te laten als lid om deze informatie te delen met uw netwerk. Daarom voorzien wij mogelijks “knoppen” op onze websites die u toelaten om bepaalde webpagina’s te beoordelen en/of te delen op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter. De werking van deze “knoppen” is technisch geregeld door de respectievelijke sociale media bedrijven. Verder voeren wij een actief sociale-mediabeleid en scannen wij de sociale media af teneinde Informatie over onze vakbond en evoluties in de arbeidsmarkt zo breed mogelijk te delen. Een goed imago van uw vakbond te waarborgen Een zo hoog mogelijke ledenwerving te bekomen Hierbij hanteren wij een steevast principe dat wij nooit persoonlijke informatie verwerken waarvoor u geen toestemming hebt gegeven. Wij raden u aan om de diverse privacy verklaringen van de aanbieders van sociale media waarop u bent aangesloten na te lezen.  Op deze wijze zal u zicht te krijgen op wat deze sociale media bedrijven door middel van cookies doen met uw (persoons)gegevens. Het is een feit dat vele van deze sociale media bedrijven zoals LinkedIn, Twitter, Facebook en Google+ , overzeese (Amerikaanse) bedrijven zijn.  Echter, zij zijn evenzeer als uw vakbond onderworpen aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming.  In de praktijk doen zij dit via verklaringen in hun respectievelijke privacy policy en verwijzen zij naar de principes van de “EU-US Privacy Shield” die zij hebben ondertekend. Wij zien toe dat dit effectief het geval is, vooraleer wij de diensten van zulk sociale mediabedrijf gebruiken.  Op deze wijze vergewissen wij ons van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens.

U hebt rechten!

Wij hanteren maximale transparantie en bieden u de mogelijkheid ons al uw vragen met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens te kunnen stellen. Bovendien, de Algemene Verordening gegevensbescherming biedt een brede waaier rechten, die u bij ons probleemloos kan uitoefenen.  Zo kan u kan ten allen tijden toegang krijgen tot uw gegevens, u kan deze laten corrigeren, schrappen, verzetten tegen verwerkingen alsook heeft u het recht om het gebruik van uw gegevens te beperken.

Heeft u vragen?

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, uw inzagerecht wilt gebruiken, bezwaar aantekenen tegen de opgeslagen gegevens voor verdere verwerkingen of uw gegevens wilt wissen, wijzigen of overdragen, kunt u contact met ons opnemen: ACOD t.a.v.de Voorzitter Fontainasplein 9-11 1000 Brusselof via mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   Om aan dergelijk verzoek tegemoet te komen, vragen we u zich te identificeren. Deze identificatie moet gebeuren op basis van een schriftelijke vraag. U heeft ook het recht om klacht in te dienen bij de commissie voor de bescherming van het privéleven, een onafhankelijke controle-instantie, die erop toeziet dat de gegevens van persoonlijke aard met zorg worden aangewend en beveiligd en dat uw privéleven ook in de toekomst beschermd blijft. http://www.privacycommission.be

Tot slot

ACOD van het ABVV op adres Fontainasplein 9-11, 1000 Brussel, is verantwoordelijk voor dit privacy beleid en treedt op als “verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens” die op u betrekking hebben.  Dit privacy beleid steunt op de Belgische wetten aangaande privacy alsook op de Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG, ook bekend als “GDPR”)   Aanpassing van het vertrouwelijkheidsbeleid. De ACOD behoudt zich het recht voor om dit vertrouwelijkheidsbeleid te wijzigen.  De veranderingen worden dan op deze pagina bekendgemaakt. Toestemming Als lid van ACOD of bij mijn aanvraag om lid te worden, ga ik akkoord met bovenstaande bepalingen die mij mijn rechten op mijn persoonlijke gegevens en de vertrouwelijkheid ervan waarborgen.

Lees verder

Vragen?

Contacteer ons met uw vragen of opmerkingen,
wij zijn er voor u!